ObjectDataSource.GetViewNames Metoda

Definicja

Pobiera kolekcję nazw reprezentujących listę obiektów widoku, które są skojarzone z ObjectDataSource obiektem.Retrieves a collection of names representing the list of view objects that are associated with the ObjectDataSource object.

protected:
 override System::Collections::ICollection ^ GetViewNames();
protected override System.Collections.ICollection GetViewNames ();
override this.GetViewNames : unit -> System.Collections.ICollection
Protected Overrides Function GetViewNames () As ICollection

Zwraca

ICollection

ICollectionZawiera nazwy widoków skojarzonych z ObjectDataSource .An ICollection that contains the names of the views associated with the ObjectDataSource.

Uwagi

ObjectDataSourceKontrolka obsługuje tylko jeden widok o nazwie DefaultView , na jego danych źródłowych.The ObjectDataSource control supports only one view, named DefaultView, on its underlying data. GetViewNamesMetoda zwraca jednoelementową kolekcję o tej samej nazwie widoku.The GetViewNames method returns a single-element collection of this one view name.

GetViewNamesMetoda jest przeznaczona do wywołania przez kontrolki powiązane z danymi, a nie przez kod strony.The GetViewNames method is intended to be called by data-bound controls, not by page code.

Dotyczy

Zobacz też