ObjectDataSource.Selected Zdarzenie

Definicja

Występuje po Select() zakończeniu operacji.Occurs when a Select() operation has completed.

public:
 event System::Web::UI::WebControls::ObjectDataSourceStatusEventHandler ^ Selected;
public event System.Web.UI.WebControls.ObjectDataSourceStatusEventHandler Selected;
member this.Selected : System.Web.UI.WebControls.ObjectDataSourceStatusEventHandler 
Public Custom Event Selected As ObjectDataSourceStatusEventHandler 

Typ zdarzenia

ObjectDataSourceStatusEventHandler

Przykłady

Poniższe trzy przykłady przedstawiają stronę sieci Web, klasę stronicowaną z kodem i klasę dostępu do danych, która umożliwia użytkownikowi pobieranie i aktualizowanie rekordów w tabeli Employees w bazie danych Northwind.The following three examples show a Web page, a code-behind page class, and a data-access class that enable a user to retrieve and update records in the Employees table in the Northwind database.

Pierwszy przykład pokazuje stronę sieci Web zawierającą dwie ObjectDataSource kontrolki, DropDownList kontrolkę i DetailsView kontrolkę.The first example shows a Web page that contains two ObjectDataSource controls, a DropDownList control, and a DetailsView control. Pierwszy ObjectDataSource formant i DropDownList formant są używane do pobierania i wyświetlania nazw pracowników z bazy danych.The first ObjectDataSource control and the DropDownList control are used to retrieve and display employee names from the database. Druga ObjectDataSource kontrolka i DetailsView kontrolka są używane do pobierania, wyświetlania i modyfikowania danych z rekordu pracownika wybranego przez użytkownika.The second ObjectDataSource control and the DetailsView control are used to retrieve, display, and modify the data from the employee record that is selected by the user.

<form id="Form1" method="post" runat="server">

  <asp:objectdatasource
   ID="ObjectDataSource1"
   runat="server"
   SelectMethod="GetFullNamesAndIDs"
   TypeName="Samples.AspNet.CS.EmployeeLogic" />

  <p>
  <asp:dropdownlist
   ID="DropDownList1"
   runat="server" 
   DataSourceID="ObjectDataSource1"
   DataTextField="FullName"
   DataValueField="EmployeeID" 
   AutoPostBack="True" 
   AppendDataBoundItems="true">
    <asp:ListItem Text="Select One" Value=""></asp:ListItem>
  </asp:dropdownlist>
  </p>

  <asp:objectdatasource
   ID="ObjectDataSource2"
   runat="server"
   SelectMethod="GetEmployee"
   UpdateMethod="UpdateEmployeeAddress"
   OnUpdating="EmployeeUpdating"
   OnSelected="EmployeeSelected"
   TypeName="Samples.AspNet.CS.EmployeeLogic" >
   <SelectParameters>
    <asp:ControlParameter ControlID="DropDownList1" DefaultValue="-1" Name="empID" />
   </SelectParameters>
  </asp:objectdatasource>
  
  <asp:DetailsView
    ID="DetailsView1"
    runat="server"
    DataSourceID="ObjectDataSource2" 
    AutoGenerateRows="false"
    AutoGenerateEditButton="true"> 
    <Fields>
      <asp:BoundField HeaderText="Address" DataField="Address" />
      <asp:BoundField HeaderText="City" DataField="City" />
      <asp:BoundField HeaderText="Postal Code" DataField="PostalCode" />
    </Fields> 
  </asp:DetailsView>
  
</form>
<form id="form1" runat="server">

  <asp:objectdatasource
   ID="ObjectDataSource1"
   runat="server"
   SelectMethod="GetFullNamesAndIDs"
   TypeName="Samples.AspNet.CS.EmployeeLogic" />

  <p>
  <asp:dropdownlist
   ID="DropDownList1"
   runat="server" 
   DataSourceID="ObjectDataSource1"
   DataTextField="FullName"
   DataValueField="EmployeeID" 
   AutoPostBack="True" 
   AppendDataBoundItems="true">
    <asp:ListItem Text="Select One" Value=""></asp:ListItem>
  </asp:dropdownlist>
  </p>

  <asp:objectdatasource
   ID="ObjectDataSource2"
   runat="server"
   SelectMethod="GetEmployee"
   UpdateMethod="UpdateEmployeeAddress"
   OnUpdating="EmployeeUpdating"
   OnSelected="EmployeeSelected"
   TypeName="Samples.AspNet.CS.EmployeeLogic" >
   <SelectParameters>
    <asp:ControlParameter ControlID="DropDownList1" DefaultValue="-1" Name="empID" />
   </SelectParameters>
  </asp:objectdatasource>
  
  <asp:DetailsView
    ID="DetailsView1"
    runat="server"
    DataSourceID="ObjectDataSource2" 
    AutoGenerateRows="false"
    AutoGenerateEditButton="true"> 
    <Fields>
      <asp:BoundField HeaderText="Address" DataField="Address" />
      <asp:BoundField HeaderText="City" DataField="City" />
      <asp:BoundField HeaderText="Postal Code" DataField="PostalCode" />
    </Fields> 
  </asp:DetailsView>
  
</form>

W drugim przykładzie przedstawiono programy obsługi Selected Updating zdarzeń i.The second example shows handlers for the Selected and Updating events. SelectedProgram obsługi zdarzeń serializacji obiekt zawierający dane pobrane z tabeli Employee.The Selected event handler serializes the object that contains data that was retrieved from the Employee table. Serializowany obiekt jest przechowywany w stanie widoku.The serialized object is stored in view state. UpdatingProgram obsługi zdarzeń deserializacji obiekt w stanie widoku, który zawiera oryginalne dane dla aktualizowanego rekordu danych.The Updating event handler deserializes the object in view state that contains the original data for the data record that is being updated. Obiekt, który zawiera oryginalne dane, jest przesyłany jako parametr do metody Update.The object that contains the original data is passed as a parameter to the Update method. Oryginalne dane muszą zostać przesłane do bazy danych, aby można było ich użyć do sprawdzenia, czy dane zostały zmodyfikowane przez inny proces.The original data must be passed to the database so that it can be used to check whether the data has been modified by another process.

public void EmployeeUpdating(object source, ObjectDataSourceMethodEventArgs e)
{
  DataContractSerializer dcs = new DataContractSerializer(typeof(Employee));

  String xmlData = ViewState["OriginalEmployee"].ToString();
  XmlReader reader = XmlReader.Create(new StringReader(xmlData));
  Employee originalEmployee = (Employee)dcs.ReadObject(reader);
  reader.Close();

  e.InputParameters.Add("originalEmployee", originalEmployee);
}

public void EmployeeSelected(object source, ObjectDataSourceStatusEventArgs e)
{
  if (e.ReturnValue != null)
  {
    DataContractSerializer dcs = new DataContractSerializer(typeof(Employee));
    StringBuilder sb = new StringBuilder();
    XmlWriter writer = XmlWriter.Create(sb);
    dcs.WriteObject(writer, e.ReturnValue);
    writer.Close();

    ViewState["OriginalEmployee"] = sb.ToString();
  }
}
Public Sub EmployeeUpdating(ByVal source As Object, ByVal e As ObjectDataSourceMethodEventArgs)
  Dim dcs As New DataContractSerializer(GetType(Employee))
  Dim xmlData As String
  Dim reader As XmlReader
  Dim originalEmployee As Employee

  xmlData = ViewState("OriginalEmployee").ToString()
  reader = XmlReader.Create(New StringReader(xmlData))
  originalEmployee = CType(dcs.ReadObject(reader), Employee)
  reader.Close()

  e.InputParameters.Add("originalEmployee", originalEmployee)
End Sub

Public Sub EmployeeSelected(ByVal source As Object, ByVal e As ObjectDataSourceStatusEventArgs)
  If e.ReturnValue IsNot Nothing Then
    Dim dcs As New DataContractSerializer(GetType(Employee))
    Dim sb As New StringBuilder()
    Dim writer As XmlWriter
    writer = XmlWriter.Create(sb)
    dcs.WriteObject(writer, e.ReturnValue)
    writer.Close()

    ViewState("OriginalEmployee") = sb.ToString()
  End If
End Sub

Trzeci przykład przedstawia klasę dostępu do danych, która współdziała z bazą danych Northwind.The third example shows the data access class that interacts with the Northwind database. Klasa używa programu LINQ do wykonywania zapytań i aktualizowania tabeli Employees.The class uses LINQ to query and update the Employees table. Przykład wymaga klasy LINQ to SQL, która reprezentuje tabelę bazy danych Northwind i Employees.The example requires a LINQ to SQL class that represents the Northwind database and Employees table. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz jak: tworzenie klas LINQ to SQL w projekcie sieci Web.For more information, see How to: Create LINQ to SQL Classes in a Web Project.

public class EmployeeLogic
{
  public static Array GetFullNamesAndIDs()
  {
    NorthwindDataContext ndc = new NorthwindDataContext();

    var employeeQuery =
      from e in ndc.Employees
      orderby e.LastName
      select new { FullName = e.FirstName + " " + e.LastName, EmployeeID = e.EmployeeID };

    return employeeQuery.ToArray();
  }

  public static Employee GetEmployee(int empID)
  {
    if (empID < 0)
    {
      return null;
    }
    else
    {
      NorthwindDataContext ndc = new NorthwindDataContext();
      var employeeQuery =
        from e in ndc.Employees
        where e.EmployeeID == empID
        select e;

      return employeeQuery.Single();
    }
  }
 
  public static void UpdateEmployeeAddress(Employee originalEmployee, string address, string city, string postalcode)
  {
    NorthwindDataContext ndc = new NorthwindDataContext();
    ndc.Employees.Attach(originalEmployee, false);
    originalEmployee.Address = address;
    originalEmployee.City = city;
    originalEmployee.PostalCode = postalcode;
    ndc.SubmitChanges();
  }
}
Public Class EmployeeLogic
  Public Shared Function GetFullNamesAndIDs() As Array
    Dim ndc As New NorthwindDataContext()

    Dim employeeQuery = _
      From e In ndc.Employees _
      Order By e.LastName _
      Select FullName = e.FirstName + " " + e.LastName, EmployeeID = e.EmployeeID

    Return employeeQuery.ToArray()
  End Function

  Public Shared Function GetEmployee(ByVal empID As Integer) As Employee

    If (empID < 0) Then
      Return Nothing
    Else
      Dim ndc As New NorthwindDataContext()
      Dim employeeQuery = _
        From e In ndc.Employees _
        Where e.EmployeeID = empID _
        Select e

      Return employeeQuery.Single()
    End If
  End Function

  Public Shared Sub UpdateEmployeeAddress(ByVal originalEmployee As Employee, ByVal address As String, ByVal city As String, ByVal postalcode As String)

    Dim ndc As New NorthwindDataContext()
    ndc.Employees.Attach(originalEmployee, False)
    originalEmployee.Address = address
    originalEmployee.City = city
    originalEmployee.PostalCode = postalcode
    ndc.SubmitChanges()
  End Sub
End Class

Uwagi

Obsłuż Selected zdarzenie, aby sprawdzić wartości zwracanych wartości lub parametrów wyjściowych lub określić, czy wyjątek został zgłoszony po zakończeniu Select operacji.Handle the Selected event to examine the values of a return value or output parameters, or to determine whether an exception was thrown after a Select operation has completed. Właściwości wartości zwracanej, parametrów wyjściowych i obsługi wyjątków są dostępne z ObjectDataSourceStatusEventArgs obiektu, który jest skojarzony ze zdarzeniem.The return value, output parameters, and exception handling properties are available from the ObjectDataSourceStatusEventArgs object that is associated with the event.

Aby uzyskać więcej informacji o sposobie obsługi zdarzeń, zobacz Obsługa iwywoływanie zdarzeń.For more information about how to handle events, see Handling and Raising Events.

Dotyczy

Zobacz też