ObjectDataSource.TypeName Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia nazwę klasy ObjectDataSource reprezentowanej przez obiekt.Gets or sets the name of the class that the ObjectDataSource object represents.

public:
 property System::String ^ TypeName { System::String ^ get(); void set(System::String ^ value); };
public string TypeName { get; set; }
member this.TypeName : string with get, set
Public Property TypeName As String

Wartość właściwości

String

Częściowo lub w pełni kwalifikowana nazwa klasy, która identyfikuje typ obiektu ObjectDataSource reprezentowanego przez.A partially or fully qualified class name that identifies the type of the object that the ObjectDataSource represents. Wartością domyślną jest ciąg pusty ("").The default is an empty string ("").

Przykłady

Poniższy przykład kodu demonstruje GridView , jak kontrolka może wyświetlać dane przy użyciu ObjectDataSource kontrolki na stronie formularzy sieci Web.The following code example demonstrates how a GridView control can display data by using an ObjectDataSource control on a Web Forms page. ObjectDataSourceIdentyfikuje częściowo lub w pełni kwalifikowaną nazwę klasy z TypeName właściwością i metodę, która jest wywoływana, aby pobrać dane z SelectMethod właściwością.The ObjectDataSource identifies a partially or fully qualified class name with its TypeName property and a method that is called to retrieve data with its SelectMethod property. W czasie wykonywania obiekt jest tworzony, a metoda jest wywoływana przy użyciu odbicia.At run time, the object is created and the method is called using reflection. GridViewKontrolka wylicza IEnumerable kolekcję, która jest zwracana przez SelectMethod Właściwość, i wyświetla dane.The GridView control enumerates through the IEnumerable collection that is returned by the SelectMethod property, and displays the data.

<%@ Register TagPrefix="aspSample" Namespace="Samples.AspNet.CS" Assembly="Samples.AspNet.CS" %>
<%@ Page language="c#" %>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
 <head>
  <title>ObjectDataSource - C# Example</title>
 </head>
 <body>
  <form id="Form1" method="post" runat="server">

    <asp:gridview
     id="GridView1"
     runat="server"
     datasourceid="ObjectDataSource1" />

    <asp:objectdatasource
     id="ObjectDataSource1"
     runat="server"
     selectmethod="GetAllEmployees"
     typename="Samples.AspNet.CS.EmployeeLogic" />

  </form>
 </body>
</html>
<%@ Register TagPrefix="aspSample" Namespace="Samples.AspNet.VB" Assembly="Samples.AspNet.VB" %>
<%@ Page language="vb" %>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
 <head>
  <title>ObjectDataSource - Visual Basic Example</title>
 </head>
 <body>
  <form id="Form1" method="post" runat="server">

    <asp:gridview
     id="GridView1"
     runat="server"
     datasourceid="ObjectDataSource1" />

    <asp:objectdatasource
     id="ObjectDataSource1"
     runat="server"
     selectmethod="GetAllEmployees"
     typename="Samples.AspNet.VB.EmployeeLogic" />

  </form>
 </body>
</html>

W poniższym przykładzie pokazano klasę, do której TypeName odwołuje się wartość właściwości.The following example shows the class that the TypeName property value refers to.

namespace Samples.AspNet.CS {

using System;
using System.Collections;
using System.Collections.Specialized;
using System.Configuration;
using System.Data;
using System.Data.SqlClient;
using System.Web.UI;
using System.Web.UI.WebControls;
 //
 // EmployeeLogic is a stateless business object that encapsulates
 // the operations one can perform on a NorthwindEmployee object.
 //
 public class EmployeeLogic {

  // Returns a collection of NorthwindEmployee objects.
  public static ICollection GetAllEmployees () {
   ArrayList al = new ArrayList();

   ConnectionStringSettings cts = ConfigurationManager.ConnectionStrings["NorthwindConnection"];

   SqlDataSource sds
    = new SqlDataSource(cts.ConnectionString, "SELECT EmployeeID FROM Employees");

   try {

    IEnumerable IDs = sds.Select(DataSourceSelectArguments.Empty);

    // Iterate through the Enumeration and create a
    // NorthwindEmployee object for each ID.
    foreach (DataRowView row in IDs) {
     string id = row["EmployeeID"].ToString();
     NorthwindEmployee nwe = new NorthwindEmployee(id);
     // Add the NorthwindEmployee object to the collection.
     al.Add(nwe);
    }
   }
   finally {
    // If anything strange happens, clean up.
    sds.Dispose();
   }

   return al;
  }
  public static NorthwindEmployee GetEmployee(object anID) {
   return new NorthwindEmployee(anID);
  }

  public static void UpdateEmployeeInfo(NorthwindEmployee ne) {
   bool retval = ne.Save();
   if (! retval) { throw new NorthwindDataException("UpdateEmployee failed."); }
  }

  public static void DeleteEmployee(NorthwindEmployee ne) { }
 }

 public class NorthwindEmployee {

  public NorthwindEmployee () {
   ID = DBNull.Value;
   lastName = "";
   firstName = "";
   title="";
   titleOfCourtesy = "";
   reportsTo = -1;
  }

  public NorthwindEmployee (object anID) {
   this.ID = anID;

   ConnectionStringSettings cts = ConfigurationManager.ConnectionStrings["NorthwindConnection"];

    SqlConnection conn = new SqlConnection (cts.ConnectionString);
   SqlCommand sc =
    new SqlCommand(" SELECT FirstName,LastName,Title,TitleOfCourtesy,ReportsTo " +
            " FROM Employees " +
            " WHERE EmployeeID = @empId",
            conn);
   // Add the employee ID parameter and set its value.
   sc.Parameters.Add(new SqlParameter("@empId",SqlDbType.Int)).Value = Int32.Parse(anID.ToString());
   SqlDataReader sdr = null;

   try {
    conn.Open();
    sdr = sc.ExecuteReader();

    // This is not a while loop. It only loops once.
    if (sdr != null && sdr.Read()) {
     // The IEnumerable contains DataRowView objects.
     this.firstName    = sdr["FirstName"].ToString();
     this.lastName     = sdr["LastName"].ToString();
     this.title      = sdr["Title"].ToString();
     this.titleOfCourtesy = sdr["TitleOfCourtesy"].ToString();
     if (! sdr.IsDBNull(4)) {
      this.reportsTo    = sdr.GetInt32(4);
     }
    }
    else {
     throw new NorthwindDataException("Data not loaded for employee id.");
    }
   }
   finally {
    try {
     if (sdr != null) sdr.Close();
     conn.Close();
    }
    catch (SqlException) {
     // Log an event in the Application Event Log.
     throw;
    }
   }
  }

  private object ID;

  private string lastName;
  public string LastName {
   get { return lastName; }
   set { lastName = value; }
  }

  private string firstName;
  public string FirstName {
   get { return firstName; }
   set { firstName = value; }
  }

  private string title;
  public String Title {
   get { return title; }
   set { title = value; }
  }

  private string titleOfCourtesy;
  public string Courtesy {
   get { return titleOfCourtesy; }
   set { titleOfCourtesy = value; }
  }

  private int  reportsTo;
  public int Supervisor {
   get { return reportsTo; }
   set { reportsTo = value; }
  }

  public bool Save () {
   return true;
  }
 }

 internal class NorthwindDataException: Exception {
  public NorthwindDataException(string msg) : base (msg) { }
 }
}
Imports System.Collections
Imports System.Configuration
Imports System.Data
Imports System.Data.SqlClient
Imports System.Web.UI
Imports System.Web.UI.WebControls

Namespace Samples.AspNet.VB
'
' EmployeeLogic is a stateless business object that encapsulates
' the operations you can perform on a NorthwindEmployee object.
' When the class is written in Visual Basic, you cannot use the Shared
' part.
Public Class EmployeeLogic
  ' Returns a collection of NorthwindEmployee objects.
  Public Shared Function GetAllEmployees() As ICollection
   Dim al As New ArrayList()

   Dim cts As ConnectionStringSettings = ConfigurationManager.ConnectionStrings("NorthwindConnection")
   Dim sds As New SqlDataSource(cts.ConnectionString, "SELECT EmployeeID FROM Employees")
   Try
     Dim IDs As IEnumerable = sds.Select(DataSourceSelectArguments.Empty)

     ' Iterate through the Enumeration and create a
     ' NorthwindEmployee object for each ID.
     For Each row As DataRowView In IDs
      Dim id As String = row("EmployeeID").ToString()
      Dim nwe As New NorthwindEmployee(id)
      ' Add the NorthwindEmployee object to the collection.
      al.Add(nwe)
     Next
   Finally
     ' If anything strange happens, clean up.
     sds.Dispose()
   End Try

   Return al
  End Function 'GetAllEmployees

  Public Shared Function GetEmployee(anID As Object) As NorthwindEmployee
   Return New NorthwindEmployee(anID)
  End Function 'GetEmployee


  Public Shared Sub UpdateEmployeeInfo(ne As NorthwindEmployee)
   Dim retval As Boolean = ne.Save()
   If Not retval Then
     Throw New NorthwindDataException("UpdateEmployee failed.")
   End If
  End Sub

  Public Shared Sub DeleteEmployee(ne As NorthwindEmployee)
  End Sub

End Class


Public Class NorthwindEmployee


  Public Sub New()
   ID = DBNull.Value
   aLastName = ""
   aFirstName = ""
   aTitle = ""
   titleOfCourtesy = ""
   reportsTo = - 1
  End Sub


  Public Sub New(anID As Object)
   Me.ID = anID
   Dim cts As ConnectionStringSettings = ConfigurationManager.ConnectionStrings("NorthwindConnection")
   Dim conn As New SqlConnection(cts.ConnectionString)
   Dim sc As New SqlCommand(" SELECT FirstName,LastName,Title,TitleOfCourtesy,ReportsTo " & _
                " FROM Employees " & _
                " WHERE EmployeeID = @empId", conn)
   ' Add the employee ID parameter and set its value.
   sc.Parameters.Add(New SqlParameter("@empId", SqlDbType.Int)).Value = Int32.Parse(anID.ToString())
   Dim sdr As SqlDataReader = Nothing

   Try
     conn.Open()
     sdr = sc.ExecuteReader()

     ' This is not a while loop. It only loops once.
     If Not (sdr Is Nothing) AndAlso sdr.Read() Then
      ' The IEnumerable contains DataRowView objects.
      Me.aFirstName = sdr("FirstName").ToString()
      Me.aLastName = sdr("LastName").ToString()
      Me.aTitle = sdr("Title").ToString()
      Me.titleOfCourtesy = sdr("TitleOfCourtesy").ToString()
      If Not sdr.IsDBNull(4) Then
        Me.reportsTo = sdr.GetInt32(4)
      End If
     Else
      Throw New NorthwindDataException("Data not loaded for employee id.")
     End If
   Finally
     Try
      If Not (sdr Is Nothing) Then
        sdr.Close()
      End If
      conn.Close()
     Catch se As SqlException
      ' Log an event in the Application Event Log.
      Throw
     End Try
   End Try
  End Sub

  Private ID As Object

  Private aLastName As String
  Public Property LastName() As String
   Get
     Return aLastName
   End Get
   Set
     aLastName = value
   End Set
  End Property

  Private aFirstName As String
  Public Property FirstName() As String
   Get
     Return aFirstName
   End Get
   Set
     aFirstName = value
   End Set
  End Property

  Private aTitle As String
  Public Property Title() As String
   Get
     Return aTitle
   End Get
   Set
     aTitle = value
   End Set
  End Property

  Private titleOfCourtesy As String
  Public Property Courtesy() As String
   Get
     Return titleOfCourtesy
   End Get
   Set
     titleOfCourtesy = value
   End Set
  End Property
  Private reportsTo As Integer

  Public Property Supervisor() As Integer
   Get
     Return reportsTo
   End Get
   Set
     reportsTo = value
   End Set
  End Property

  Public Function Save() As Boolean
   Return True
  End Function 'Save
End Class


Friend Class NorthwindDataException
  Inherits Exception

  Public Sub New(msg As String)
   MyBase.New(msg)
  End Sub
End Class
End Namespace

Uwagi

Aby utworzyć wystąpienie obiektu, do którego jest ObjectDataSource powiązane sterowanie, formant używa odbicia do załadowania typu, który jest identyfikowany przez nazwę typu w czasie wykonywania.To create an instance of the object that the ObjectDataSource control binds to, the control uses reflection to load the type that is identified by the type name at run time. W związku z tym wartość TypeName właściwości może być częściowo kwalifikowanym typem dla kodu, który znajduje się w katalogach bin lub App_Code lub w pełni kwalifikowana nazwa typu dla kodu, który jest zarejestrowany w globalnej pamięci podręcznej zestawów.Therefore, the value of the TypeName property can be a partially qualified type for code that is located in the Bin or App_Code directories or a fully qualified type name for code that is registered in the global assembly cache. W przypadku korzystania z globalnej pamięci podręcznej zestawów należy dodać odpowiednie odwołanie do assemblies sekcji pliku Machine.config lub Web.config.If you use the global assembly cache, you must add the appropriate reference to the assemblies section of the Machine.config or Web.config file.

Typ musi mieć konstruktora bez parametrów, chyba że obsłuż ObjectCreating zdarzenie w celu utworzenia jego wystąpienia.The type must have a parameterless constructor, unless you handle the ObjectCreating event to create an instance of it yourself. Wystąpienie typu jest tworzone dla każdego wywołania Select Update metody,,, Insert i Delete , jeśli metody typu są metodami członkowskimi.An instance of the type is created for each call to the Select, Update, Insert, and Delete methods, if the methods on the type are member methods. Wystąpienie nie jest tworzone, jeśli metody są static ( Shared w Visual Basic).An instance is not created if the methods are static (Shared in Visual Basic). Jeśli typ implementuje IDisposable interfejs, Dispose Metoda jest wywoływana przed zniszczeniem obiektu.If the type implements the IDisposable interface, the Dispose method is called before the object is destroyed.

Dotyczy

Zobacz też