ObjectDataSourceView.SelectCountMethod Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia nazwę metody lub funkcji, która ObjectDataSourceView wywołuje formant w celu pobrania liczby wierszy.Gets or sets the name of the method or function that the ObjectDataSourceView control invokes to retrieve a row count.

public:
 property System::String ^ SelectCountMethod { System::String ^ get(); void set(System::String ^ value); };
public string SelectCountMethod { get; set; }
member this.SelectCountMethod : string with get, set
Public Property SelectCountMethod As String

Wartość właściwości

String

Ciąg, który reprezentuje nazwę metody lub funkcji, której ObjectDataSourceView używa do pobrania liczby wierszy.A string that represents the name of the method or function that the ObjectDataSourceView uses to retrieve a row count. Wartością domyślną jest ciąg pusty ("").The default is an empty string ("").

Uwagi

SelectCountMethodIdentyfikuje metodę obiektu biznesowego, która jest używana do pobierania całkowitej liczby wierszy do obsługi stronicowania źródła danych.The SelectCountMethod identifies a business object method that is used to retrieve a total row count to support data source paging. SelectCountMethodWłaściwość jest szacowana, tylko wtedy, gdy EnablePaging Właściwość jest ustawiona na true .The SelectCountMethod property is evaluated, only if the EnablePaging property is set to true. Aby uzyskać informacje o tym, jak stronicowanie jest obsługiwane przez ObjectDataSourceView program, zobacz EnablePaging .For information on how paging is supported by the ObjectDataSourceView, see EnablePaging.

Wartość SelectCountMethod właściwości jest przechowywana w stanie widoku.The value of the SelectCountMethod property is stored in view state.

Dotyczy

Zobacz też