ObjectDataSourceView.IStateManager.LoadViewState(Object) Metoda

Definicja

Aby uzyskać opis tego elementu członkowskiego, zobacz LoadViewState(Object) .For a description of this member, see LoadViewState(Object).

 virtual void System.Web.UI.IStateManager.LoadViewState(System::Object ^ savedState) = System::Web::UI::IStateManager::LoadViewState;
void IStateManager.LoadViewState (object savedState);
abstract member System.Web.UI.IStateManager.LoadViewState : obj -> unit
override this.System.Web.UI.IStateManager.LoadViewState : obj -> unit
Sub LoadViewState (savedState As Object) Implements IStateManager.LoadViewState

Parametry

savedState
Object

Obiekt, który reprezentuje ObjectDataSourceView stan do przywrócenia.An object that represents the ObjectDataSourceView state to restore.

Implementuje

Uwagi

Ten element jest jawną implementacją członków.This member is an explicit interface member implementation. Może być używana tylko wtedy, gdy ObjectDataSourceView wystąpienie jest rzutowane do IStateManager interfejsu.It can be used only when the ObjectDataSourceView instance is cast to an IStateManager interface.

Dotyczy

Zobacz też