PagedDataSource.AllowServerPaging Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia wartość wskazującą, czy jest włączone stronicowanie po stronie serwera.Gets or sets a value indicating whether server-side paging is enabled.

public:
 property bool AllowServerPaging { bool get(); void set(bool value); };
public bool AllowServerPaging { get; set; }
member this.AllowServerPaging : bool with get, set
Public Property AllowServerPaging As Boolean

Wartość właściwości

truePo włączeniu stronicowania po stronie serwera; w przeciwnym razie. falsetrue if server-side paging is enabled; otherwise, false.

Uwagi

ASP.NET w wersji 2,0 kontrolki powiązane z danymi ( GridViewtakie DetailsViewjak, FormViewi) zapewniają automatyczne funkcje stronicowania przy użyciu stronicowania po stronie serwera.ASP.NET version 2.0 data-bound controls (such as GridView, DetailsView, and FormView) provide automatic paging functionality through server-side paging. W przypadku używania kontrolki powiązanej z danymi z ASP.NET 2,0 należy ustawić truetę właściwość na.When using an ASP.NET 2.0 data-bound control, set this property to true.

Uwaga

Stronicowanie po stronie serwera i stronicowanie niestandardowe wykluczają się wzajemnie.Server-side paging and custom paging are mutually exclusive. Jeśli ustawisz AllowServerPaging trueopcję, upewnij się, AllowCustomPaging że jest ustawiona falsena.If you set AllowServerPaging to true, be sure that AllowCustomPaging is set to false.

Dotyczy

Zobacz też