PanelStyle.MergeWith(Style) Metoda

Definicja

Łączy ustawienia stylu określonego Style obiektu z bieżącym wystąpieniem PanelStyle klasy.Combines the style settings of the specified Style object with the current instance of the PanelStyle class.

public:
 override void MergeWith(System::Web::UI::WebControls::Style ^ s);
public override void MergeWith (System.Web.UI.WebControls.Style s);
override this.MergeWith : System.Web.UI.WebControls.Style -> unit
Public Overrides Sub MergeWith (s As Style)

Parametry

s
Style

StyleObiekt, który reprezentuje ustawienia stylu do połączenia z PanelStyle obiektem.A Style object that represents the style settings to combine with the PanelStyle object.

Uwagi

Można użyć MergeWith metody do łączenia ustawień stylu określonego Style obiektu z bieżącym wystąpieniem PanelStyle klasy.You can use the MergeWith method to combine the style settings of the specified Style object with the current instance of the PanelStyle class.

MergeWithMetoda kopiuje niepuste elementy z określonego Style obiektu, s ale nie zastępuje żadnych istniejących ustawień stylu w PanelStyle obiekcie.The MergeWith method copies non-blank elements from the specified Style object, s, but does not replace any existing style settings in the PanelStyle object. Aby zamienić ustawienia stylu w PanelStyle obiekcie na ustawienia stylu w s , użyj CopyFrom metody.To replace the style settings in the PanelStyle object with the style settings in s, use the CopyFrom method.

Dotyczy

Zobacz też