Parameter.DbType Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia typ bazy danych parametru.

public:
 property System::Data::DbType DbType { System::Data::DbType get(); void set(System::Data::DbType value); };
public System.Data.DbType DbType { get; set; }
member this.DbType : System.Data.DbType with get, set
Public Property DbType As DbType

Wartość właściwości

DbType

Typ Parameter bazy danych wystąpienia. Wartość domyślna to Object.

Wyjątki

Podjęto próbę ustawienia tej właściwości na wartość, która nie znajduje się w wyliczenie DbType .

Uwagi

Typ bazy danych może służyć do tworzenia silnie typiowanych parametrów, dzięki czemu wartości są poprawnie konwertowane między aplikacją internetową a bazowym kodem lub wartościami z tabel bazy danych.

Jeśli typ bazy danych parametru zostanie zmieniony przez ustawienie DbType właściwości , wywoływana OnParameterChanged jest metoda .

Dotyczy