Parameter.IStateManager.IsTrackingViewState Właściwość

Definicja

Pobiera wartość wskazującą, czy Parameter obiekt zapisuje zmiany w stanie widoku.

property bool System::Web::UI::IStateManager::IsTrackingViewState { bool get(); };
bool System.Web.UI.IStateManager.IsTrackingViewState { get; }
member this.System.Web.UI.IStateManager.IsTrackingViewState : bool
 ReadOnly Property IsTrackingViewState As Boolean Implements IStateManager.IsTrackingViewState

Wartość właściwości

Boolean

true jeśli widok źródła danych jest oznaczony do zapisania stanu; w przeciwnym razie , false.

Implementuje

Uwagi

Ten element jest jawną implementacją członków. Można go używać tylko wtedy, gdy Parameter wystąpienie jest rzutowanie do interfejsu IStateManager .

Dotyczy

Zobacz też