Parameter.IStateManager.SaveViewState Metoda

Definicja

Zapisuje zmiany w Parameter stanie widoku obiektu od czasu opublikowania strony z powrotem na serwerze.

 virtual System::Object ^ System.Web.UI.IStateManager.SaveViewState() = System::Web::UI::IStateManager::SaveViewState;
object IStateManager.SaveViewState ();
abstract member System.Web.UI.IStateManager.SaveViewState : unit -> obj
override this.System.Web.UI.IStateManager.SaveViewState : unit -> obj
Function SaveViewState () As Object Implements IStateManager.SaveViewState

Zwraca

Object

Element Object zawierający zmiany Parameter stanu widoku obiektu. Jeśli nie ma stanu widoku skojarzonego z obiektem, ta metoda zwraca wartość null.

Implementuje

Uwagi

Ta metoda jest używana głównie przez deweloperów kontrolek.

Stan widoku to akumulacja wartości właściwości kontrolki serwera. Te wartości są automatycznie umieszczane we właściwości kontrolki ViewState serwera, która jest wystąpieniem StateBag klasy. Wartość tej właściwości jest następnie utrwalana w obiekcie ciągu po etapie zapisywania stanu cyklu życia sterowania serwerem.

Po zapisaniu stanu widoku ten obiekt ciągu jest zwracany do klienta jako zmienna przechowywana w elemecie HTML hidden . Podczas tworzenia niestandardowych kontrolek serwera można zwiększyć wydajność, przesłaniając tę metodę i modyfikując właściwość kontrolki ViewState serwera.

Dotyczy

Zobacz też