QueryableDataSource.QueryCreated Zdarzenie

Definicja

Występuje po dodaniu lub usunięciu zapytania do kontrolki źródła danych.Occurs when a query is added to or removed from a data source control.

public:
 virtual event EventHandler<System::Web::UI::WebControls::QueryCreatedEventArgs ^> ^ QueryCreated;
public event EventHandler<System.Web.UI.WebControls.QueryCreatedEventArgs> QueryCreated;
member this.QueryCreated : EventHandler<System.Web.UI.WebControls.QueryCreatedEventArgs> 
Public Custom Event QueryCreated As EventHandler(Of QueryCreatedEventArgs) 

Typ zdarzenia

EventHandler<QueryCreatedEventArgs>

Implementuje

Dotyczy