SqlDataSource.Selecting Zdarzenie

Definicja

Występuje przed operacją pobierania danych.Occurs before a data retrieval operation.

public:
 event System::Web::UI::WebControls::SqlDataSourceSelectingEventHandler ^ Selecting;
public event System.Web.UI.WebControls.SqlDataSourceSelectingEventHandler Selecting;
member this.Selecting : System.Web.UI.WebControls.SqlDataSourceSelectingEventHandler 
Public Custom Event Selecting As SqlDataSourceSelectingEventHandler 

Typ zdarzenia

SqlDataSourceSelectingEventHandler

Uwagi

Obsłuż Selecting zdarzenie, aby wykonać dodatkowe operacje inicjowania, które są specyficzne dla aplikacji, aby sprawdzić poprawność wartości parametrów lub zmienić wartości parametrów przed SqlDataSource wykonaniem operacji SELECT przez formant.Handle the Selecting event to perform additional initialization operations that are specific to your application, to validate the values of parameters, or to change the parameter values before the SqlDataSource control performs the select operation. Argumenty SELECT są dostępne z SqlDataSourceSelectingEventArgs obiektu, który jest skojarzony ze zdarzeniem.The select arguments are available from the SqlDataSourceSelectingEventArgs object that is associated with the event.

Aby uzyskać więcej informacji o sposobie obsługi zdarzeń, zobacz Obsługa iwywoływanie zdarzeń.For more information about how to handle events, see Handling and Raising Events.

Dotyczy

Zobacz też