Style.RegisteredCssClass Właściwość

Definicja

Pobiera kaskadowy arkusz stylów (CSS), który jest zarejestrowany w kontrolce.Gets the cascading style sheet (CSS) class that is registered with the control.

public:
 property System::String ^ RegisteredCssClass { System::String ^ get(); };
[System.ComponentModel.Browsable(false)]
public string RegisteredCssClass { get; }
[<System.ComponentModel.Browsable(false)>]
member this.RegisteredCssClass : string
Public ReadOnly Property RegisteredCssClass As String

Wartość właściwości

String

Nazwa klasy CSS, w której bieżące wystąpienie zostało zarejestrowane na stronie.The CSS class name with which the current instance was registered on the page.

Atrybuty

Uwagi

Użyj RegisteredCssClass właściwości, aby pobrać klasę CSS, która jest zarejestrowana w kontrolce.Use the RegisteredCssClass property to retrieve the CSS class that is registered with the control.

Styl jest zarejestrowany na bieżącej stronie przy użyciu RegisterStyle metody, która wyszukuje <head runat="server"``> element na stronie, gdzie właściwości w bieżącym wystąpieniu są umieszczane w osadzonym arkuszu stylów, reprezentowane przez <style> element pod nazwą klasy unikatową dla skojarzonej kontrolki.A style is registered on the current page with a RegisterStyle method, which looks for a <head runat="server"``> element on the page where the properties in the current instance are placed in an embedded style sheet, represented by a <style> element, under a class name unique to the associated control.

Dotyczy