Style.IStateManager.SaveViewState Metoda

Definicja

Zwraca obiekt zawierający zmiany stanu.Returns the object containing state changes.

 virtual System::Object ^ System.Web.UI.IStateManager.SaveViewState() = System::Web::UI::IStateManager::SaveViewState;
object IStateManager.SaveViewState ();
abstract member System.Web.UI.IStateManager.SaveViewState : unit -> obj
override this.System.Web.UI.IStateManager.SaveViewState : unit -> obj
Function SaveViewState () As Object Implements IStateManager.SaveViewState

Zwraca

Object

Obiekt, który reprezentuje zapisany stan.An object that represents the saved state. Wartość domyślna to null.The default is null.

Implementuje

Uwagi

Ten element jest jawną implementacją członków.This member is an explicit interface member implementation. Może być używana tylko wtedy, gdy Style wystąpienie jest rzutowane do IStateManager interfejsu.It can be used only when the Style instance is cast to an IStateManager interface.

Dotyczy