WebControl.BorderStyle Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia styl obramowania kontrolki serwera sieci Web.Gets or sets the border style of the Web server control.

public:
 virtual property System::Web::UI::WebControls::BorderStyle BorderStyle { System::Web::UI::WebControls::BorderStyle get(); void set(System::Web::UI::WebControls::BorderStyle value); };
[System.ComponentModel.Bindable(true)]
public virtual System.Web.UI.WebControls.BorderStyle BorderStyle { get; set; }
public virtual System.Web.UI.WebControls.BorderStyle BorderStyle { get; set; }
[<System.ComponentModel.Bindable(true)>]
member this.BorderStyle : System.Web.UI.WebControls.BorderStyle with get, set
member this.BorderStyle : System.Web.UI.WebControls.BorderStyle with get, set
Public Overridable Property BorderStyle As BorderStyle

Wartość właściwości

BorderStyle

Jedna z BorderStyle wartości wyliczenia.One of the BorderStyle enumeration values. Wartość domyślna to NotSet.The default is NotSet.

Atrybuty

Przykłady

Poniższy przykład ilustruje sposób ustawiania BorderStyle właściwości Table kontrolki, która jest dziedziczona z WebControl klasy bazowej.The following example illustrates how to set the BorderStyle property of the Table control, which is inherited from the WebControl base class.

<%@ Page Language="C#" %>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" 
  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

<script runat="server">
</script>

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
<head id="Head1" runat="server">
  <title>BorderStyle Property</title>
</head>
<body>
  <form id="form1" runat="server">
  <div>
    <h3>BorderStyle Property of a Web Control</h3>
 
    <asp:Table id="Table1" runat="server"
      CellPadding = "10" 
      CellSpacing="0"
      GridLines="Both"
      BorderWidth="3"
      BorderColor="Red"
      BorderStyle="dashed">

      <asp:TableRow>
        <asp:TableCell>
          Row 0, Col 0
        </asp:TableCell>
        <asp:TableCell>
          Row 0, Col 1
        </asp:TableCell>
      </asp:TableRow>

      <asp:TableRow>
        <asp:TableCell>
          Row 1, Col 0
        </asp:TableCell>
        <asp:TableCell>
          Row 1, Col 1
        </asp:TableCell>
      </asp:TableRow>
    </asp:Table>
  </div>
  </form>
</body>
</html>
<%@ Page Language="VB" %>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" 
  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

<script runat="server">
</script>

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
<head id="Head1" runat="server">
  <title>BorderStyle Property</title>
</head>
<body>
  <form id="form1" runat="server">
  <div>
    <h3>BorderStyle Property of a Web Control</h3>
 
    <asp:Table id="Table1" runat="server"
      CellPadding = "10" 
      CellSpacing="0"
      GridLines="Both"
      BorderWidth="3"
      BorderColor="Red"
      BorderStyle="dashed">

      <asp:TableRow>
        <asp:TableCell>
          Row 0, Col 0
        </asp:TableCell>
        <asp:TableCell>
          Row 0, Col 1
        </asp:TableCell>
      </asp:TableRow>

      <asp:TableRow>
        <asp:TableCell>
          Row 1, Col 0
        </asp:TableCell>
        <asp:TableCell>
          Row 1, Col 1
        </asp:TableCell>
      </asp:TableRow>
    </asp:Table>
  </div>
  </form>
</body>
</html>

Uwaga

Poniższy przykład kodu używa modelu kodu jednoplikowego i może nie działa poprawnie, jeśli jest kopiowany bezpośrednio do pliku związanego z kodem.The following code sample uses the single-file code model and may not work correctly if copied directly into a code-behind file. Ten przykład kodu musi być skopiowany do pustego pliku tekstowego, który ma rozszerzenie. aspx.This code sample must be copied into an empty text file that has an .aspx extension. Aby uzyskać więcej informacji na temat modelu kodu formularzy sieci Web, zobacz ASP.NET Web Forms Code Model.For more information on the Web Forms code model, see ASP.NET Web Forms Page Code Model.

<!-- This example demonstrates how to set property values for the
BorderColor, BorderStyle, and BorderWidth properties, and how to 
change the property values at run time. -->

<!-- This example demonstrates how to set property values for the
BorderColor, BorderStyle, and BorderWidth properties, and how to 
change the property values at run time. -->

<%@ Page language="c#" AutoEventWireup="true" %>
<%@ Import Namespace="System.Drawing" %>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<script runat="server">
  private void Page_Load(object sender, System.EventArgs e)
  {
    // Determine whether this is the first time the page is loaded;
    // if so, load the drop-down lists with data.
    if (!Page.IsPostBack)
    {
// <Snippet4>
      // Create a ListItemCollection and add names of colors.
      ListItemCollection colors = new ListItemCollection();
      colors.Add(Color.Black.Name);
      colors.Add(Color.Blue.Name);
      colors.Add(Color.Green.Name);
      colors.Add(Color.Orange.Name);
      colors.Add(Color.Purple.Name);
      colors.Add(Color.Red.Name);
      colors.Add(Color.White.Name);
      colors.Add(Color.Yellow.Name);
// </Snippet4>
      // Bind the colors collection to the borderColorList.
      borderColorList.DataSource = colors;
      borderColorList.DataBind();

      // Create a ListItemCollection and the add names of 
      // the BorderStyle enumeration values.
      ListItemCollection styles = new ListItemCollection();

      foreach (string s in Enum.GetNames(typeof(BorderStyle)))
      {
        styles.Add(s);
      }

      // Bind the styles collection to the borderStyleList.
      borderStyleList.DataSource = styles;
      borderStyleList.DataBind();

      // Create a ListItemCollection and add width values
      // expressed in pixels (px).
      ListItemCollection widths = new ListItemCollection();

      for (int i = 0; i < 11; i++)
      {
        widths.Add(i.ToString() + "px");
      }

      // Bind the widths collection to the borderWidthList.
      borderWidthList.DataSource = widths;
      borderWidthList.DataBind();
    }

  }

  // This method handles the SelectedIndexChanged event for borderColorList.
  public void ChangeBorderColor(object sender, System.EventArgs e)
  {
// <Snippet5>
    // Convert the color name string to an object of type Color, 
    // and set the Color as the new border color for Label1.
    Label1.BorderColor = Color.FromName(borderColorList.SelectedItem.Text);
// </Snippet5>
  }

  // This method handles the selectedIndexChanged event for boderStyleList.
  public void ChangeBorderStyle(object sender, System.EventArgs e)
  {
// <Snippet6>
    // Convert the style name string to a BorderStyle enumeration value,
    // and set the BorderStyle as the new border style for Label1.
    Label1.BorderStyle = (BorderStyle)Enum.Parse(typeof(BorderStyle),
               borderStyleList.SelectedItem.Text);
// </Snippet6>
  }

  // This method handles the SelectedIndexChanged event for borderWidthList.
  public void ChangeBorderWidth(object sender, System.EventArgs e)
  {
// <Snippet7>
    // Convert the border width string to a object of type Unit,
    // and set the Unit as the new border width for Label1.
    Label1.BorderWidth = Unit.Parse(borderWidthList.SelectedItem.Text);
// </Snippet7>
  }
  </script>
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
  <head>
  <title> Border Properties Example </title>
</head>

  <body>
    <form id="form1" runat="server">

      <h3> Border Properties Example </h3>

      <table border="0" cellpadding="6">
        <tr>
          <td>
            <asp:Label Runat="server" BorderColor="Black" 
              BorderStyle="Solid" BorderWidth="4px" ID="Label1" 
              Text="Border Properties Example" Height="75" 
              Width="200"><center><br />Border Properties Example
              </center></asp:Label>
          </td>

          <td>
            <asp:DropDownList Runat="server" ID="borderColorList" 
              OnSelectedIndexChanged="ChangeBorderColor" AutoPostBack="True" 
              EnableViewState="True"></asp:DropDownList>
            <br />
            <br />
            <asp:DropDownList Runat="server" ID="borderStyleList" 
              OnSelectedIndexChanged="ChangeBorderStyle" AutoPostBack="True" 
              EnableViewState="True"></asp:DropDownList>
            <br />      
            <br />
            <asp:DropDownList Runat="server" ID="borderWidthList" 
              OnSelectedIndexChanged="ChangeBorderWidth" AutoPostBack="True"
              EnableViewState="True"></asp:DropDownList>
          </td>
        </tr>
      </table>
    </form>
  </body>
</html>
<%@ Page language="VB" AutoEventWireup="true" %>
<%@ Import Namespace="System.Drawing" %>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<script runat="server">
  Private Sub Page_Load(sender As Object, e As System.EventArgs)
    ' Determine whether this is the first time the page is loaded;
    ' if so, load the drop-down lists with data.
    If Not Page.IsPostBack Then
'<Snippet4>
      ' Create a ListItemCollection and add names of colors.
      Dim colors As New ListItemCollection()
      colors.Add(Color.Black.Name)
      colors.Add(Color.Blue.Name)
      colors.Add(Color.Green.Name)
      colors.Add(Color.Orange.Name)
      colors.Add(Color.Purple.Name)
      colors.Add(Color.Red.Name)
      colors.Add(Color.White.Name)
      colors.Add(Color.Yellow.Name)
'</Snippet4>
      ' Bind the colors collection to the borderColorList.
      borderColorList.DataSource = colors
      borderColorList.DataBind()

      ' Create a ListItemCollection and the add names of 
      ' the BorderStyle enumeration values.
      Dim styles As New ListItemCollection()
      Dim styleType As Type = GetType(BorderStyle)

      Dim s As String
      For Each s In [Enum].GetNames(styleType)
        styles.Add(s)
      Next s

      ' Bind the styles collection to the borderStyleList.
      borderStyleList.DataSource = styles
      borderStyleList.DataBind()

      ' Create a ListItemCollection and add width values
      ' expressed in pixels (px).
      Dim widths As New ListItemCollection()

      Dim i As Integer
      For i = 0 To 10
        widths.Add(i.ToString() & "px")
      Next i

      ' Bind the widths collection to the borderWidthList.
      borderWidthList.DataSource = widths
      borderWidthList.DataBind()
    End If
  End Sub

  ' This method handles the SelectedIndexChanged event for borderColorList.
  Public Sub ChangeBorderColor(sender As Object, e As System.EventArgs)
'<Snippet5>
    ' Convert the color name string to an object of type Color, 
    ' and set the Color as the new border color for Label1.
    Label1.BorderColor = Color.FromName(borderColorList.SelectedItem.Text)
'</Snippet5>
  End Sub

  ' This method handles the selectedIndexChanged event for boderStyleList.
  Public Sub ChangeBorderStyle(sender As Object, e As System.EventArgs)
'<Snippet6>
    ' Convert the style name string to a BorderStyle enumeration value,
    ' and set the BorderStyle as the new border style for Label1.
    Dim styleType As Type = GetType(BorderStyle)
    Label1.BorderStyle = [Enum].Parse(styleType, borderStyleList.SelectedItem.Text)
'</Snippet6>
  End Sub

  ' This method handles the SelectedIndexChanged event for borderWidthList.
  Public Sub ChangeBorderWidth(sender As Object, e As System.EventArgs)
'<Snippet7>
    ' Convert the border width string to a object of type Unit,
    ' and set the Unit as the new border width for Label1.
    Label1.BorderWidth = Unit.Parse(borderWidthList.SelectedItem.Text)
'</Snippet7>
  End Sub
  </script>
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
  <head>
  <title> Border Properties Example </title>
</head>

  <body>
    <form id="form1" runat="server">

      <h3> Border Properties Example </h3>

      <table border="0" cellpadding="6">
        <tr>
          <td>
            <asp:Label Runat="server" BorderColor="Black" 
              BorderStyle="Solid" BorderWidth="4px" ID="Label1" 
              Text="Border Properties Example" Height="75" 
              Width="200"><center><br />Border Properties Example
              </center></asp:Label>
          </td>

          <td>
            <asp:DropDownList Runat="server" ID="borderColorList" 
              OnSelectedIndexChanged="ChangeBorderColor" AutoPostBack="True" 
              EnableViewState="True"></asp:DropDownList>
            <br />
            <br />
            <asp:DropDownList Runat="server" ID="borderStyleList" 
              OnSelectedIndexChanged="ChangeBorderStyle" AutoPostBack="True" 
              EnableViewState="True"></asp:DropDownList>
            <br />      
            <br />
            <asp:DropDownList Runat="server" ID="borderWidthList" 
              OnSelectedIndexChanged="ChangeBorderWidth" AutoPostBack="True"
              EnableViewState="True"></asp:DropDownList>
          </td>
        </tr>
      </table>
    </form>
  </body>
</html>

Uwagi

Użyj BorderStyle właściwości, aby określić styl obramowania dla kontrolki serwer sieci Web.Use the BorderStyle property to specify the border style for the Web server control. Ta właściwość jest ustawiana przy użyciu jednej z BorderStyle wartości wyliczenia.This property is set using one of the BorderStyle enumeration values. Poniższa tabela zawiera listę możliwych wartości.The following table lists the possible values.

Styl obramowaniaBorder Style OpisDescription
NotSet Styl obramowania nie jest ustawiony.The border style is not set.
None Brak obramowaniaNo border
Dotted Obramowanie linii kropkowanej.A dotted line border.
Dashed Obramowanie linii przerywanej.A dashed line border.
Solid Obramowanie linii kryjącej.A solid line border.
Double Pełne obramowanie podwójnej linii.A solid double line border.
Groove Obramowanie kulkowe dla wyglądu wklęsłego obramowania.A grooved border for a sunken border appearance.
Ridge Obramowanie wypukłe dla wypukłego wyglądu obramowania.A ridged border for a raised border appearance.
Inset Obramowanie krawędzi dla wyglądu wklęsłej kontrolki.An inset border for a sunken control appearance.
Outset Obramowanie na początku dla podniesionych wyglądów formantu.An outset border for a raised control appearance.

Uwaga

Ta właściwość nie będzie renderowana w przeglądarkach wcześniejszych niż Microsoft Internet Explorer 4 dla żadnej kontrolki serwera sieci Web.This property will not render on browsers earlier than Microsoft Internet Explorer 4 for any Web server control. Nie jest to odpowiednik w kodzie HTML 3,2.There is no equivalent to it in HTML 3.2.

Dotyczy

Zobacz też