WebControl.TabIndex Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia indeks karty dla kontrolki serwer sieci Web.Gets or sets the tab index of the Web server control.

public:
 virtual property short TabIndex { short get(); void set(short value); };
public virtual short TabIndex { get; set; }
member this.TabIndex : int16 with get, set
Public Overridable Property TabIndex As Short

Wartość właściwości

Int16

Indeks karty kontrolki serwera sieci Web.The tab index of the Web server control. Wartość domyślna to 0 , co oznacza, że ta właściwość nie jest ustawiona.The default is 0, which indicates that this property is not set.

Wyjątki

Określony indeks karty nie należy do przedziału od-32768 do 32767.The specified tab index is not between -32768 and 32767.

Przykłady

Poniższy przykład ilustruje sposób użycia TabIndex właściwości, WebControl Aby ustawić kolejność tabulacji kontrolek na stronie.The following example illustrates how to use the TabIndex property of the WebControl to set the tab order of controls on the page.

Uwaga

Poniższy przykład kodu używa modelu kodu jednoplikowego i może nie działa poprawnie, jeśli jest kopiowany bezpośrednio do pliku związanego z kodem.The following code sample uses the single-file code model and may not work correctly if copied directly into a code-behind file. Ten przykład kodu musi być skopiowany do pustego pliku tekstowego, który ma rozszerzenie. aspx.This code sample must be copied into an empty text file that has an .aspx extension. Aby uzyskać więcej informacji na temat modelu kodu formularzy sieci Web, zobacz ASP.NET Web Forms Code Model.For more information on the Web Forms code model, see ASP.NET Web Forms Page Code Model.

Ważne

Ten przykład zawiera pole tekstowe akceptujące dane wejściowe użytkownika, które jest potencjalnym zagrożeniem bezpieczeństwa.This example has a text box that accepts user input, which is a potential security threat. Domyślnie strony sieci Web ASP.NET sprawdzają, czy dane wejściowe użytkownika nie obejmują elementów skryptu ani HTML.By default, ASP.NET Web pages validate that user input does not include script or HTML elements. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Omówienie luk w zabezpieczeniach.For more information, see Script Exploits Overview.

<%@ Page Language="C#" %>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" 
  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

<script runat="server">
 
  void SubmitBtn1_Click(Object sender, EventArgs e)
  {
    SubmitBtn1.TabIndex = 0;
    TextBox1.TabIndex = (short)((TextBox1.Text=="") ? 0 : 
      System.Int32.Parse(TextBox1.Text));
    TextBox2.TabIndex = (short)((TextBox2.Text=="") ? 0 : 
      System.Int32.Parse(TextBox2.Text));
    TextBox3.TabIndex = (short)((TextBox3.Text=="") ? 0 : 
      System.Int32.Parse(TextBox3.Text));
  }

</script>
 

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
<head id="Head2" runat="server">
  <title>Enabled Property Example</title>
</head>
<body>
  <form id="form1" runat="server">
  <div>

  <h3>TabIndex Property of a Web Control<br /></h3>

  <p>
    Enter a number (1, 2, or 3) in each text box, <br /> 
    click the Submit button to set the TabIndexes, then <br /> 
    click on the page and tab through the page to verify.
  </p>
 
  <p><asp:Button id="SubmitBtn1" OnClick="SubmitBtn1_Click" 
      Text="Submit" runat="server"/>
  </p>

  <p><asp:TextBox id="TextBox1" BackColor="Pink" 
      runat="server"/>
  </p>
  <p><asp:TextBox id="TextBox2" BackColor="LightBlue" 
      runat="server"/>
  </p>
  <p><asp:TextBox id="TextBox3" BackColor="LightGreen" 
      runat="server"/>
  </p> 
   
  </div>
  </form>
</body>
</html>
<%@ Page Language="VB" %>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" 
  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

<script runat="server">
 
  Sub SubmitBtn1_Click(sender As Object, e As EventArgs)
    SubmitBtn1.TabIndex = 0
    If TextBox1.Text = "" Then
      TextBox1.TabIndex = 0
    Else
      TextBox1.TabIndex = System.Int16.Parse(TextBox1.Text)
    End If
    If TextBox2.Text = "" Then
      TextBox2.TabIndex = 0
    Else
      TextBox2.TabIndex = System.Int16.Parse(TextBox2.Text)
    End If
    If TextBox3.Text = "" Then
      TextBox3.TabIndex = 0
    Else
      TextBox3.TabIndex = System.Int16.Parse(TextBox3.Text)
    End If
  End Sub

</script>

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
<head id="Head2" runat="server">
  <title>Enabled Property Example</title>
</head>
<body>
  <form id="form1" runat="server">
  <div>

  <h3>TabIndex Property of a Web Control<br /></h3>

  <p>
    Enter a number (1, 2, or 3) in each text box, <br /> 
    click the Submit button to set the TabIndexes, then <br /> 
    click on the page and tab through the page to verify.
  </p>
 
  <asp:Button id="SubmitBtn1" OnClick="SubmitBtn1_Click" 
    Text="Submit" runat="server"/>
  <p>
    <asp:TextBox id="TextBox1" BackColor="Pink" 
      runat="server"/>
  </p>
  <p>
    <asp:TextBox id="TextBox2" BackColor="LightBlue" 
      runat="server"/>
  </p>
  <p>
    <asp:TextBox id="TextBox3" BackColor="LightGreen" 
      runat="server"/>
  </p> 

  </div>
  </form>
</body>
</html>

Uwagi

Użyj TabIndex właściwości, aby określić lub określić indeks karty serwera sieci Web na stronie formularzy sieci Web.Use the TabIndex property to specify or determine the tab index of a Web server control on the Web Forms page. Po naciśnięciu klawisza Tab kolejność, w jakiej kontroluje fokus serwera sieci Web, jest określana na podstawie TabIndex właściwości każdej kontrolki.When you press the Tab key, the order in which the Web server controls receive focus is determined by the TabIndex property of each control. Po początkowym załadowaniu strony pierwszy element, który otrzymuje fokus po Tab naciśnięciu klawisza, jest paskiem adresu.When a page is initially loaded, the first item that receives focus when the Tab key is pressed is the address bar. Następnie formanty na stronie formularzy sieci Web znajdują się w kolejności rosnącej na podstawie wartości TabIndex właściwości poszczególnych kontrolek, rozpoczynając od najmniejszej dodatniej wartości niezerowej.Next, the controls on the Web Forms page are tabbed to in ascending order, based on the value of the TabIndex property of each control, starting with the smallest positive, nonzero value. Jeśli wiele formantów ma ten sam indeks karty, kontrolki będą miały fokus w kolejności, w jakiej zostały zadeklarowane na stronie formularzy sieci Web.If multiple controls share the same tab index, the controls will receive focus in the order they are declared on the Web Forms page. Na koniec kontrolki, które mają indeks karty zero, są tabulacją w kolejności, w jakiej zostały zadeklarowane.Finally, controls that have a tab index of zero are tabbed to in the order they are declared.

Uwaga

Tylko kontrolki z niezerowym indeksem karty będą renderować tabindex atrybut.Only controls with a nonzero tab index will render the tabindex attribute.

Możesz usunąć formant serwera sieci Web z kolejności tabulacji, ustawiając TabIndex Właściwość na wartość ujemną.You can remove a Web Server control from the tab order by setting the TabIndex property to a negative value.

Uwaga

Ta właściwość jest obsługiwana tylko w programie Internet Explorer 4 i nowszych.This property is supported only in Internet Explorer 4 and later.

Dotyczy

Zobacz też