WebControl.TagName Właściwość

Definicja

Pobiera nazwę tagu kontrolki.Gets the name of the control tag. Ta właściwość jest używana głównie przez deweloperów kontroli.This property is used primarily by control developers.

protected:
 virtual property System::String ^ TagName { System::String ^ get(); };
[System.ComponentModel.Browsable(false)]
protected virtual string TagName { get; }
[<System.ComponentModel.Browsable(false)>]
member this.TagName : string
Protected Overridable ReadOnly Property TagName As String

Wartość właściwości

String

Nazwa tagu kontrolki.The name of the control tag.

Atrybuty

Uwagi

Użyj TagName właściwości, aby określić nazwę tagu sterowania skojarzonego z tą kontrolką serwera sieci Web.Use the TagName property to determine the name of the control tag associated with this Web server control. Ta właściwość jest używana głównie przez deweloperów kontroli.This property is used primarily by control developers.

Dotyczy

Zobacz też