ContentElement.OnGotTouchCapture(TouchEventArgs) Metoda

Definicja

Zapewnia obsługę klasy dla zdarzenia trasowanego GotTouchCapture, które występuje po przechwyceniu dotyku do tego elementu.Provides class handling for the GotTouchCapture routed event that occurs when a touch is captured to this element.

protected public:
 virtual void OnGotTouchCapture(System::Windows::Input::TouchEventArgs ^ e);
protected internal virtual void OnGotTouchCapture (System.Windows.Input.TouchEventArgs e);
abstract member OnGotTouchCapture : System.Windows.Input.TouchEventArgs -> unit
override this.OnGotTouchCapture : System.Windows.Input.TouchEventArgs -> unit
Protected Friend Overridable Sub OnGotTouchCapture (e As TouchEventArgs)

Parametry

e
TouchEventArgs

TouchEventArgs, który zawiera dane zdarzenia.A TouchEventArgs that contains the event data.

Uwagi

Metoda OnGotTouchCapture nie ma domyślnej implementacji.The OnGotTouchCapture method has no default implementation. Przesłoń OnGotTouchCapture w klasie pochodnej, aby obsłużyć zdarzenie GotTouchCapture.Override OnGotTouchCapture in a derived class to handle the GotTouchCapture event. Należy pamiętać, aby wywołać metodę OnGotTouchCapture klasy bazowej, tak aby klasy podstawowe otrzymywały zdarzenie.Be sure to call the base class' OnGotTouchCapture method so that base classes receive the event.

Dotyczy