ContentElement.OnTouchDown(TouchEventArgs) Metoda

Definicja

Zapewnia obsługę klasy dla zdarzenia trasowanego TouchDown, które występuje po naciśnięciu dotknięcia wewnątrz tego elementu.Provides class handling for the TouchDown routed event that occurs when a touch presses inside this element.

protected public:
 virtual void OnTouchDown(System::Windows::Input::TouchEventArgs ^ e);
protected internal virtual void OnTouchDown (System.Windows.Input.TouchEventArgs e);
abstract member OnTouchDown : System.Windows.Input.TouchEventArgs -> unit
override this.OnTouchDown : System.Windows.Input.TouchEventArgs -> unit
Protected Friend Overridable Sub OnTouchDown (e As TouchEventArgs)

Parametry

e
TouchEventArgs

TouchEventArgs, który zawiera dane zdarzenia.A TouchEventArgs that contains the event data.

Uwagi

Metoda OnTouchDown nie ma domyślnej implementacji.The OnTouchDown method has no default implementation. Przesłoń OnTouchDown w klasie pochodnej, aby obsłużyć zdarzenie TouchDown.Override OnTouchDown in a derived class to handle the TouchDown event. Należy pamiętać, aby wywołać metodę OnTouchDown klasy bazowej, tak aby klasy podstawowe otrzymywały zdarzenie.Be sure to call the base class' OnTouchDown method so that base classes receive the event.

Dotyczy