ContentElement.OnTouchMove(TouchEventArgs) Metoda

Definicja

Zapewnia obsługę klas dla zdarzenia TouchMove trasowanego, gdy nastąpi przeniesienie dotyku w obrębie tego elementu.Provides class handling for the TouchMove routed event that occurs when a touch moves while inside this element.

protected public:
 virtual void OnTouchMove(System::Windows::Input::TouchEventArgs ^ e);
protected internal virtual void OnTouchMove (System.Windows.Input.TouchEventArgs e);
abstract member OnTouchMove : System.Windows.Input.TouchEventArgs -> unit
override this.OnTouchMove : System.Windows.Input.TouchEventArgs -> unit
Protected Friend Overridable Sub OnTouchMove (e As TouchEventArgs)

Parametry

e
TouchEventArgs

TouchEventArgs, który zawiera dane zdarzenia.A TouchEventArgs that contains the event data.

Uwagi

Metoda OnTouchMove nie ma domyślnej implementacji.The OnTouchMove method has no default implementation. Przesłoń OnTouchMove w klasie pochodnej, aby obsłużyć zdarzenie TouchMove.Override OnTouchMove in a derived class to handle the TouchMove event. Należy pamiętać, aby wywołać metodę OnTouchMove klasy bazowej, tak aby klasy podstawowe otrzymywały zdarzenie.Be sure to call the base class' OnTouchMove method so that base classes receive the event.

Dotyczy