ContentElement.PreviewMouseLeftButtonDown Zdarzenie

Definicja

Występuje po naciśnięciu lewego przycisku myszy, gdy wskaźnik myszy znajduje się nad tym elementem.Occurs when the left mouse button is pressed while the mouse pointer is over this element.

public:
 virtual event System::Windows::Input::MouseButtonEventHandler ^ PreviewMouseLeftButtonDown;
public event System.Windows.Input.MouseButtonEventHandler PreviewMouseLeftButtonDown;
member this.PreviewMouseLeftButtonDown : System.Windows.Input.MouseButtonEventHandler 
Public Custom Event PreviewMouseLeftButtonDown As MouseButtonEventHandler 

Implementuje

Uwagi

Mimo że te routowane zdarzenia są zgodne z trasą tunelowania za pośrednictwem drzewa elementu, to w rzeczywistości jest zdarzenie bezpośrednie kierowane, które jest zgłaszane i ponownie zgłaszane w drzewie elementów przez każdy ContentElement.Although this Routed Events Overview seems to follow a tunneling route through an element tree, it actually is a direct routed event that is raised and reraised along the element tree by each ContentElement.

To zdarzenie jest jednym z kilku pokrewnych zdarzeń, które raportują charakterystyczne dla przycisku myszy informacje o podstawowym zdarzeniu Mouse.PreviewMouseDown, czyli dołączone zdarzenie przetwarzane przez każdy element w marszrucie zdarzeń.This event is one of several related events that report the mouse-button specifics of an underlying Mouse.PreviewMouseDown event, which is an attached event that is processed by each element along an event route.

Argumenty tego zdarzenia uwidaczniają argumenty bazowego zdarzenia Mouse.PreviewMouseDown.The arguments of this event expose the arguments of the underlying Mouse.PreviewMouseDown event. Jeśli to zdarzenie jest oznaczone jako obsługiwane wzdłuż trasy zdarzenia, są nadal wywoływane zdarzenia dotyczące przycisku myszy. Jednak programy obsługi zdarzeń dla przycisku myszy muszą być dodawane jawnie wywołując AddHandler, z opcją obsługi zdarzeń, które są już oznaczone jako obsługiwane, aby były detektorami zdarzenia.If that event is marked as handled along the event route, the mouse-button specific events are still raised; however, handlers of the mouse-button specific events must be added by explicitly calling AddHandler, with the option to handle events that are already marked as handled, in order to be listeners to the event.

Koncepcyjnie, pomyśl o tym zdarzeniu (i innych zdarzeniach myszy na ContentElement) jako "usługi" (z definicją usługi dostarczoną przez klasę Mouse).Conceptually, think of this event (and other mouse-button events on ContentElement) to be a mouse "service" (with the service definition provided by the Mouse class). Zdarzenie dodaje wygodę niezbędną do sprawdzania, czy Stany przycisków myszy (w górę i w dół) oryginalnych zdarzeń myszy w danych zdarzenia.The event adds the convenience of not needing to check the mouse button states (left-right, up-down) of the original mouse events in the event data. W przypadku bardziej zaawansowanych scenariuszy, takich jak sprawdzanie Stanów przycisków niestandardowych, może być konieczne użycie interfejsów API w klasie Mouse, a nie na ContentElement.For more advanced scenarios, such as checking for states of non-standard buttons, you might need to use the APIs on the Mouse class rather than those on ContentElement.

Informacje dotyczące kierowanego zdarzeniaRouted Event Information

Pole identyfikatoraIdentifier field PreviewMouseLeftButtonDownEvent
Strategia routinguRouting strategy DirectDirect
DelegateDelegate MouseButtonEventHandler

Dotyczy

Zobacz też