IInputElement.PreviewMouseLeftButtonDown Zdarzenie

Definicja

Występuje po naciśnięciu lewego przycisku myszy, gdy wskaźnik myszy znajduje się nad elementem.Occurs when the left mouse button is pressed while the mouse pointer is over the element.

public:
 event System::Windows::Input::MouseButtonEventHandler ^ PreviewMouseLeftButtonDown;
event System.Windows.Input.MouseButtonEventHandler PreviewMouseLeftButtonDown;
member this.PreviewMouseLeftButtonDown : System.Windows.Input.MouseButtonEventHandler 
Event PreviewMouseLeftButtonDown As MouseButtonEventHandler 

Uwagi

Ten interfejs nie jest przeznaczony do implementacji publicznej.This interface is not intended for public implementation. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz uwagi dotyczące interfejsu IInputElement.For more information, see remarks for the IInputElement interface.

Dotyczy

Zobacz też