Control.FontStyle Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia styl czcionki.Gets or sets the font style.

public:
 property System::Windows::FontStyle FontStyle { System::Windows::FontStyle get(); void set(System::Windows::FontStyle value); };
[System.ComponentModel.Bindable(true)]
public System.Windows.FontStyle FontStyle { get; set; }
member this.FontStyle : System.Windows.FontStyle with get, set
Public Property FontStyle As FontStyle

Wartość właściwości

FontStyle

Wartość FontStyle.A FontStyle value. Wartość domyślna to Normal.The default is Normal.

Atrybuty

Przykłady

Poniższy przykład pokazuje, jak ustawić właściwość stylu czcionki kontrolki.The following example shows how to set the font style property of a control.

<Button Name="btn4" FontStyle="Normal" 
    Click="ChangeFontStyle">
 FontStyle
</Button>
void ChangeFontStyle(object sender, RoutedEventArgs e)
{
  if (btn4.FontStyle == FontStyles.Italic)
  {
    btn4.FontStyle = FontStyles.Normal;
    btn4.Content = "FontStyle";
  }
  else
  {
    btn4.FontStyle = FontStyles.Italic;
    btn4.Content = "Control font style changes from Normal to Italic.";
  }
}
Private Sub ChangeFontStyle(ByVal Sender As Object, ByVal e As RoutedEventArgs)

  If (btn4.FontStyle = FontStyles.Italic) Then

    btn4.FontStyle = FontStyles.Normal
    btn4.Content = "FontStyle"

  Else

    btn4.FontStyle = FontStyles.Italic
    btn4.Content = "Control font style changes from Normal to Italic."
  End If
End Sub

Uwagi

Ta właściwość ma wpływ tylko na kontrolkę, której szablon używa właściwości FontStyle jako parametru.This property only affects a control whose template uses the FontStyle property as a parameter. W przypadku innych kontrolek ta właściwość nie ma żadnego wpływu.On other controls, this property has no impact.

Informacje dotyczące właściwości zależnościDependency Property Information

Pole identyfikatoraIdentifier field FontStyleProperty
Właściwości metadanych ustawione na trueMetadata properties set to true AffectsMeasure, AffectsRender, InheritsAffectsMeasure, AffectsRender, Inherits

Dotyczy