DataGridLength.IsAbsolute Właściwość

Definicja

Pobiera wartość wskazującą, czy to wystąpienie zmienia rozmiary elementów na podstawie stałej wartości pikseli.Gets a value that indicates whether this instance sizes elements based on a fixed pixel value.

public:
 property bool IsAbsolute { bool get(); };
public bool IsAbsolute { get; }
member this.IsAbsolute : bool
Public ReadOnly Property IsAbsolute As Boolean

Wartość właściwości

trueJeśli właściwość jest ustawiona na Pixel; w przeciwnym razie false. UnitTypetrue if the UnitType property is set to Pixel; otherwise, false.

Dotyczy