DataGridLength.IsAuto Właściwość

Definicja

Pobiera wartość wskazującą, czy to wystąpienie automatycznie zmienia rozmiar elementów na podstawie zawartości komórek i nagłówków kolumn.Gets a value that indicates whether this instance automatically sizes elements based on both the content of cells and the column headers.

public:
 property bool IsAuto { bool get(); };
public bool IsAuto { get; }
member this.IsAuto : bool
Public ReadOnly Property IsAuto As Boolean

Wartość właściwości

trueJeśli właściwość jest ustawiona na Auto; w przeciwnym razie false. UnitTypetrue if the UnitType property is set to Auto; otherwise, false.

Dotyczy