TextBoxBase.IsSelectionActive Właściwość

Definicja

Pobiera wartość wskazującą, czy pole tekstowe ma fokus i zaznaczony tekst.Gets a value that indicates whether the text box has focus and selected text.

public:
 property bool IsSelectionActive { bool get(); };
public bool IsSelectionActive { get; }
member this.IsSelectionActive : bool
Public ReadOnly Property IsSelectionActive As Boolean

Wartość właściwości

Boolean

true, jeśli pole tekstowe ma fokus i zaznaczony tekst; w przeciwnym razie false.true if the text box has focus and selected text; otherwise, false.

Zarejestrowana wartość domyślna to false.The registered default is false. Aby uzyskać więcej informacji o tym, co może mieć wpływ na tę wartość, zobacz pierwszeństwo wartości właściwości zależności.For more information about what can influence the value, see Dependency Property Value Precedence.

Uwagi

Informacje dotyczące właściwości zależnościDependency Property Information

Pole identyfikatoraIdentifier field IsSelectionActiveProperty
Właściwości metadanych ustawione na trueMetadata properties set to true NoneNone

Dotyczy