TextBoxBase.OnDragLeave(DragEventArgs) Metoda

Definicja

Wywoływana za każdym razem, gdy nieobsłużone DragLeave dołączone zdarzenie kierowane osiągnie element pochodzący z tej klasy w swojej trasie.Invoked whenever an unhandled DragLeave attached routed event reaches an element derived from this class in its route. Zaimplementuj tę metodę, aby dodać obsługę klasy dla tego zdarzenia.Implement this method to add class handling for this event.

protected:
 override void OnDragLeave(System::Windows::DragEventArgs ^ e);
protected override void OnDragLeave (System.Windows.DragEventArgs e);
override this.OnDragLeave : System.Windows.DragEventArgs -> unit
Protected Overrides Sub OnDragLeave (e As DragEventArgs)

Parametry

e
DragEventArgs

Zawiera dane dotyczące zdarzenia.Provides data about the event.

Dotyczy

Zobacz też