TextElementCollection<TextElementType>.Contains(TextElementType) Metoda

Definicja

Wykonuje zapytania dotyczące obecności określonego elementu w kolekcji.Queries for the presence of a specified item in the collection.

public:
 virtual bool Contains(TextElementType item);
public bool Contains (TextElementType item);
abstract member Contains : 'extElementType -> bool
override this.Contains : 'extElementType -> bool
Public Function Contains (item As TextElementType) As Boolean

Parametry

item
TextElementType

Element do zapytania o obecność w kolekcji.An item to query for the presence of in the collection.

Zwraca

trueJeśli określony element jest obecny w kolekcji; w przeciwnym razie. falsetrue if the specified item is present in the collection; otherwise, false.

Implementuje

Dotyczy