ICollection<T>.Contains(T) Metoda

Definicja

Określa, czy ICollection<T> zawiera konkretną wartość.Determines whether the ICollection<T> contains a specific value.

public:
 bool Contains(T item);
public bool Contains (T item);
abstract member Contains : 'T -> bool
Public Function Contains (item As T) As Boolean

Parametry

item
T

Obiekt, który ma zostać zlokalizowany w ICollection<T> .The object to locate in the ICollection<T>.

Zwraca

Boolean

true Jeśli item znajduje się w ICollection<T> ; w przeciwnym razie, false .true if item is found in the ICollection<T>; otherwise, false.

Uwagi

Implementacje mogą się różnić w zależności od tego, jak określają równość obiektów; na przykład program List<T> używa programu Comparer<T>.Default , a Dictionary<TKey,TValue> użytkownik może określić IComparer<T> implementację, która ma być używana do porównywania kluczy.Implementations can vary in how they determine equality of objects; for example, List<T> uses Comparer<T>.Default, whereas Dictionary<TKey,TValue> allows the user to specify the IComparer<T> implementation to use for comparing keys.

Dotyczy