TextElementCollection<TextElementType>.InsertBefore(TextElementType, TextElementType) Metoda

Definicja

Wstawia określony element w kolekcji przed określonym elementem kolekcji.Inserts a specified item in the collection before a specified collection item.

public:
 void InsertBefore(TextElementType nextSibling, TextElementType newItem);
public void InsertBefore (TextElementType nextSibling, TextElementType newItem);
member this.InsertBefore : 'extElementType * 'extElementType -> unit
Public Sub InsertBefore (nextSibling As TextElementType, newItem As TextElementType)

Parametry

nextSibling
TextElementType

Element w kolekcji, przed którym zostanie wstawiony nowy element.An item in the collection before which the new item will be inserted.

newItem
TextElementType

Element, który ma zostać wstawiony do kolekcji.An item to insert into the collection.

Wyjątki

Uruchamiany, gdy newItem już należy do kolekcji.Raised when newItem already belongs to a collection.

Uruchamiany, gdy nextSibling lub newItem ma wartość null.Raised when nextSibling or newItem is null.

Uruchamiany, gdy nextSibling nie należy do tej kolekcji.Raised when nextSibling does not belong to this collection.

Dotyczy