AutoCompleteStringCollection.SyncRoot Właściwość

Definicja

Pobiera obiekt, który może służyć do synchronizowania dostępu do AutoCompleteStringCollection .Gets an object that can be used to synchronize access to the AutoCompleteStringCollection.

public:
 property System::Object ^ SyncRoot { System::Object ^ get(); };
public object SyncRoot { get; }
member this.SyncRoot : obj
Public ReadOnly Property SyncRoot As Object

Wartość właściwości

Object

Zwraca wartość AutoCompleteStringCollection .Returns this AutoCompleteStringCollection.

Implementuje

Dotyczy