AutoCompleteStringCollection.IList.Remove(Object) Metoda

Definicja

Usuwa pierwsze wystąpienie określonego ciągu z kolekcji.Removes the first occurrence of a specific string from the collection. Aby uzyskać opis tego elementu członkowskiego, zobacz Remove(Object) .For a description of this member, see Remove(Object).

 virtual void System.Collections.IList.Remove(System::Object ^ value) = System::Collections::IList::Remove;
void IList.Remove (object value);
abstract member System.Collections.IList.Remove : obj -> unit
override this.System.Collections.IList.Remove : obj -> unit
Sub Remove (value As Object) Implements IList.Remove

Parametry

value
Object

Ciąg, który ma zostać usunięty z kolekcji.The string to remove from the collection.

Implementuje

Uwagi

Ten element jest jawną implementacją członków.This member is an explicit interface member implementation. Może być używana tylko wtedy, gdy AutoCompleteStringCollection wystąpienie jest rzutowane do IList interfejsu.It can be used only when the AutoCompleteStringCollection instance is cast to an IList interface.

Dotyczy