BindingContext.OnCollectionChanged(CollectionChangeEventArgs) Metoda

Definicja

Podnosi CollectionChanged zdarzenie.Raises the CollectionChanged event.

protected:
 virtual void OnCollectionChanged(System::ComponentModel::CollectionChangeEventArgs ^ ccevent);
protected virtual void OnCollectionChanged (System.ComponentModel.CollectionChangeEventArgs ccevent);
abstract member OnCollectionChanged : System.ComponentModel.CollectionChangeEventArgs -> unit
override this.OnCollectionChanged : System.ComponentModel.CollectionChangeEventArgs -> unit
Protected Overridable Sub OnCollectionChanged (ccevent As CollectionChangeEventArgs)

Parametry

ccevent
CollectionChangeEventArgs

A CollectionChangeEventArgs , który zawiera dane zdarzenia.A CollectionChangeEventArgs that contains the event data.

Uwagi

Podnoszenie zdarzenia wywołuje program obsługi zdarzeń przez delegata.Raising an event invokes the event handler through a delegate. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Obsługa iwywoływanie zdarzeń.For more information, see Handling and Raising Events.

OnCollectionChangedMetoda umożliwia również klasom pochodnym obsłużenia zdarzenia bez dołączania delegata.The OnCollectionChanged method also allows derived classes to handle the event without attaching a delegate. Jest to preferowana technika obsługi zdarzenia w klasie pochodnej.This is the preferred technique for handling the event in a derived class.

Uwagi dotyczące dziedziczenia

Podczas zastępowania OnCollectionChanged(CollectionChangeEventArgs) klasy pochodnej należy wywołać metodę klasy bazowej, aby OnCollectionChanged(CollectionChangeEventArgs) zarejestrowani delegowani odbierał zdarzenie.When overriding OnCollectionChanged(CollectionChangeEventArgs) in a derived class, be sure to call the base class's OnCollectionChanged(CollectionChangeEventArgs) method so that registered delegates receive the event.

Dotyczy