ButtonBase.ImageKey Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia metodę dostępu klucza dla obrazu w elemencie ImageList .Gets or sets the key accessor for the image in the ImageList.

public:
 property System::String ^ ImageKey { System::String ^ get(); void set(System::String ^ value); };
[System.ComponentModel.TypeConverter(typeof(System.Windows.Forms.ImageKeyConverter))]
public string ImageKey { get; set; }
public string ImageKey { get; set; }
[<System.ComponentModel.TypeConverter(typeof(System.Windows.Forms.ImageKeyConverter))>]
member this.ImageKey : string with get, set
member this.ImageKey : string with get, set
Public Property ImageKey As String

Wartość właściwości

String

Ciąg reprezentujący klucz obrazu.A string representing the key of the image.

Atrybuty

Uwagi

ImageKeyWłaściwość określa obraz z listy obrazów, który ma być wyświetlany na kontrolce.The ImageKey property specifies the image from the image list to display on the control.

ImageKey i ImageIndex wykluczają się wzajemnie, co oznacza, że jest ustawiona, drugi ma nieprawidłową wartość i został zignorowany.ImageKey and ImageIndex are mutually exclusive, meaning if one is set, the other is set to an invalid value and ignored. W przypadku ustawienia ImageKey właściwości ImageIndex Właściwość zostanie automatycznie ustawiona na wartość-1.If you set the ImageKey property, the ImageIndex property is automatically set to -1. Alternatywnie, jeśli ustawisz ImageIndex Właściwość, zostanie ona ImageKey automatycznie ustawiona na pusty ciąg ("").Alternatively, if you set the ImageIndex property, the ImageKey is automatically set to an empty string ("").

Dotyczy