Control.FromHandle(IntPtr) Metoda

Definicja

Zwraca kontrolkę, która jest aktualnie skojarzona z określonym dojściem.Returns the control that is currently associated with the specified handle.

public:
 static System::Windows::Forms::Control ^ FromHandle(IntPtr handle);
public static System.Windows.Forms.Control FromHandle (IntPtr handle);
static member FromHandle : nativeint -> System.Windows.Forms.Control
Public Shared Function FromHandle (handle As IntPtr) As Control

Parametry

handle
IntPtr

Uchwyt okna ( HWND ) do wyszukania.The window handle (HWND) to search for.

Zwraca

Control

ControlReprezentuje kontrolkę skojarzoną z określonym dojściem; zwraca null czy nie znaleziono kontrolki z określonym dojściem.A Control that represents the control associated with the specified handle; returns null if no control with the specified handle is found.

Uwagi

Użyj FromChildHandle metody, jeśli chcesz zwrócić kontrolki, które są częścią więcej niż jednego uchwytu.Use the FromChildHandle method if you need to return controls that own more than one handle.

Dotyczy

Zobacz też