Control.GetTopLevel Metoda

Definicja

Określa, czy formant jest formantem najwyższego poziomu.Determines if the control is a top-level control.

protected:
 bool GetTopLevel();
protected bool GetTopLevel ();
member this.GetTopLevel : unit -> bool
Protected Function GetTopLevel () As Boolean

Zwraca

true, jeśli formant jest formantem najwyższego poziomu; w przeciwnym razie false.true if the control is a top-level control; otherwise, false.

Dotyczy

Zobacz też