Control.SetTopLevel(Boolean) Metoda

Definicja

Ustawia formant jako formant najwyższego poziomu.Sets the control as the top-level control.

protected:
 void SetTopLevel(bool value);
protected void SetTopLevel (bool value);
member this.SetTopLevel : bool -> unit
Protected Sub SetTopLevel (value As Boolean)

Parametry

value
Boolean

true ustawić kontrolkę jako kontrolkę najwyższego poziomu; w przeciwnym razie false.true to set the control as the top-level control; otherwise, false.

Wyjątki

Parametr value jest ustawiony na true, a formant jest kontrolką ActiveX.The value parameter is set to true and the control is an ActiveX control.

Wartość zwracana GetTopLevel() nie jest równa parametrowi value, a właściwość Parent nie jest null.The GetTopLevel() return value is not equal to the value parameter and the Parent property is not null.

Uwagi

W przypadku wywołania metody SetTopLevel Form i przekazania wartości falseformularz nie będzie widoczny, dopóki nie zostanie ponownie wywołana SetTopLevel, przekazując wartość true.If you call the SetTopLevel method of a Form and pass in a value of false, the form will not be visible until you call SetTopLevel again, passing in a value of true.

Dotyczy

Zobacz też