Control.Margin Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia odstęp między kontrolkami.Gets or sets the space between controls.

public:
 property System::Windows::Forms::Padding Margin { System::Windows::Forms::Padding get(); void set(System::Windows::Forms::Padding value); };
public System.Windows.Forms.Padding Margin { get; set; }
member this.Margin : System.Windows.Forms.Padding with get, set
Public Property Margin As Padding

Wartość właściwości

Padding

PaddingReprezentująca odstęp między kontrolkami.A Padding representing the space between controls.

Uwagi

Kontrolki otrzymują wartości domyślne dla Margin , które są w rozsądny sposób zbliżone do wskazówek dotyczących interfejsu użytkownika systemu Windows.Controls receive default values for Margin that are reasonably close to Windows user interface guidelines. Niektóre zmiany mogą nadal być niezbędne dla określonych aplikacji.Some adjustments might still be necessary for particular applications.

Uwaga

Ustawienie Margin właściwości na zadokowanym formancie nie ma wpływu na odległość formantu od krawędzi jego kontenera.Setting the Margin property on a docked control has no effect on the distance of the control from the edges of its container.

Dotyczy