Control.OnBackgroundImageLayoutChanged(EventArgs) Metoda

Definicja

Podnosi zdarzenie BackgroundImageLayoutChanged.Raises the BackgroundImageLayoutChanged event.

protected:
 virtual void OnBackgroundImageLayoutChanged(EventArgs ^ e);
protected virtual void OnBackgroundImageLayoutChanged (EventArgs e);
abstract member OnBackgroundImageLayoutChanged : EventArgs -> unit
override this.OnBackgroundImageLayoutChanged : EventArgs -> unit
Protected Overridable Sub OnBackgroundImageLayoutChanged (e As EventArgs)

Parametry

e
EventArgs

EventArgs, który zawiera dane zdarzenia.An EventArgs that contains the event data.

Uwagi

Podnoszenie zdarzenia wywołuje program obsługi zdarzeń przez delegata.Raising an event invokes the event handler through a delegate. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Obsługa iwywoływanie zdarzeń.For more information, see Handling and Raising Events.

Metoda OnBackgroundImageLayoutChanged umożliwia także klasom pochodnym obsłużenia zdarzenia bez dołączania delegata.The OnBackgroundImageLayoutChanged method also allows derived classes to handle the event without attaching a delegate. Jest to preferowana technika obsługi zdarzenia w klasie pochodnej.This is the preferred technique for handling the event in a derived class.

Uwagi dotyczące dziedziczenia

Podczas zastępowania OnBackgroundImageLayoutChanged(EventArgs) w klasie pochodnej należy wywołać metodę OnBackgroundImageLayoutChanged(EventArgs) klasy bazowej, tak aby zarejestrowane Delegaty otrzymywały zdarzenie.When overriding OnBackgroundImageLayoutChanged(EventArgs) in a derived class, be sure to call the base class's OnBackgroundImageLayoutChanged(EventArgs) method so that registered delegates receive the event.

Dotyczy

Zobacz też