Control.OnEnter(EventArgs) Metoda

Definicja

Podnosi Enter zdarzenie.Raises the Enter event.

protected:
 virtual void OnEnter(EventArgs ^ e);
protected virtual void OnEnter (EventArgs e);
abstract member OnEnter : EventArgs -> unit
override this.OnEnter : EventArgs -> unit
Protected Overridable Sub OnEnter (e As EventArgs)

Parametry

e
EventArgs

EventArgsZawierający dane zdarzenia.An EventArgs that contains the event data.

Przykłady

Poniższy przykład kodu używa zdarzenia, Enter Aby zmienić kolor pierwszego planu i tła TextBox w określonych warunkach.The following code example uses the Enter event to change the foreground and background colors of a TextBox under particular conditions.

private:
  void textBox1_Enter( Object^ /*sender*/, System::EventArgs^ /*e*/ )
  {
   // If the TextBox contains text, change its foreground and background colors.
   if ( textBox1->Text != String::Empty )
   {
     textBox1->ForeColor = Color::Red;
     textBox1->BackColor = Color::Black;

     // Move the selection pointer to the end of the text of the control.
     textBox1->Select(textBox1->Text->Length,0);
   }
  }

  void textBox1_Leave( Object^ /*sender*/, System::EventArgs^ /*e*/ )
  {
   // Reset the colors and selection of the TextBox after focus is lost.
   textBox1->ForeColor = Color::Black;
   textBox1->BackColor = Color::White;
   textBox1->Select(0,0);
  }
private void textBox1_Enter(object sender, System.EventArgs e)
{
  // If the TextBox contains text, change its foreground and background colors.
  if (!string.IsNullOrEmpty(textBox1.Text))
  {
    textBox1.ForeColor = Color.Red;
    textBox1.BackColor = Color.Black;
    // Move the selection pointer to the end of the text of the control.
    textBox1.Select(textBox1.Text.Length, 0);
  }
}

private void textBox1_Leave(object sender, System.EventArgs e)
{
  // Reset the colors and selection of the TextBox after focus is lost.
  textBox1.ForeColor = Color.Black;
  textBox1.BackColor = Color.White;
  textBox1.Select(0,0);
}
  Private Sub textBox1_Enter(sender As Object, e As System.EventArgs) Handles textBox1.Enter
    ' If the TextBox contains text, change its foreground and background colors.
    If textBox1.Text <> [String].Empty Then
      textBox1.ForeColor = Color.Red
      textBox1.BackColor = Color.Black
      ' Move the selection pointer to the end of the text of the control.
      textBox1.Select(textBox1.Text.Length, 0)
    End If
  End Sub
  
  
  Private Sub textBox1_Leave(sender As Object, e As System.EventArgs) Handles textBox1.Leave
    ' Reset the colors and selection of the TextBox after focus is lost.
    textBox1.ForeColor = Color.Black
    textBox1.BackColor = Color.White
    textBox1.Select(0, 0)
  End Sub
End Class

Uwagi

Podnoszenie zdarzenia wywołuje program obsługi zdarzeń przez delegata.Raising an event invokes the event handler through a delegate. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Obsługa iwywoływanie zdarzeń.For more information, see Handling and Raising Events.

OnEnterMetoda umożliwia również klasom pochodnym obsłużenia zdarzenia bez dołączania delegata.The OnEnter method also allows derived classes to handle the event without attaching a delegate. Jest to preferowana technika obsługi zdarzenia w klasie pochodnej.This is the preferred technique for handling the event in a derived class.

Uwagi dotyczące dziedziczenia

Podczas zastępowania OnEnter(EventArgs) klasy pochodnej należy wywołać metodę klasy bazowej, aby OnEnter(EventArgs) zarejestrowani delegowani odbierał zdarzenie.When overriding OnEnter(EventArgs) in a derived class, be sure to call the base class's OnEnter(EventArgs) method so that registered delegates receive the event.

Dotyczy

Zobacz też