Control.OnParentCursorChanged(EventArgs) Metoda

Definicja

Podnosi zdarzenie CursorChanged.Raises the CursorChanged event.

protected:
 virtual void OnParentCursorChanged(EventArgs ^ e);
protected virtual void OnParentCursorChanged (EventArgs e);
abstract member OnParentCursorChanged : EventArgs -> unit
override this.OnParentCursorChanged : EventArgs -> unit
Protected Overridable Sub OnParentCursorChanged (e As EventArgs)

Parametry

e
EventArgs

EventArgs, który zawiera dane zdarzenia.An EventArgs that contains the event data.

Uwagi

Podnoszenie zdarzenia wywołuje program obsługi zdarzeń przez delegata.Raising an event invokes the event handler through a delegate. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Obsługa iwywoływanie zdarzeń.For more information, see Handling and Raising Events.

Metoda OnParentCursorChanged umożliwia także klasom pochodnym obsłużenia zdarzenia bez dołączania delegata.The OnParentCursorChanged method also allows derived classes to handle the event without attaching a delegate. Jest to preferowana technika obsługi zdarzenia w klasie pochodnej.This is the preferred technique for handling the event in a derived class.

Uwagi dotyczące dziedziczenia

Podczas zastępowania OnParentCursorChanged(EventArgs) w klasie pochodnej należy wywołać metodę OnParentCursorChanged(EventArgs) klasy bazowej, tak aby zarejestrowane Delegaty otrzymywały zdarzenie.When overriding OnParentCursorChanged(EventArgs) in a derived class, be sure to call the base class's OnParentCursorChanged(EventArgs) method so that registered delegates receive the event.

Dotyczy