Control.Refresh Metoda

Definicja

Wymusza, aby formant unieważnił swój obszar klienta i natychmiast ponownie narysować wszystkie formanty podrzędne.Forces the control to invalidate its client area and immediately redraw itself and any child controls.

public:
 virtual void Refresh();
public virtual void Refresh ();
abstract member Refresh : unit -> unit
override this.Refresh : unit -> unit
Public Overridable Sub Refresh ()

Uwagi dotyczące dziedziczenia

Podczas zastępowania Refresh() klasy pochodnej należy wywołać metodę klasy bazowej, Refresh() tak aby formant i jego kontrolki podrzędne były unieważnione i ponownie narysowane.When overriding Refresh() in a derived class, be sure to call the base class's Refresh() method so the control and its child controls are invalidated and redrawn.

Dotyczy

Zobacz też