DataGridViewCell.DetachEditingControl Metoda

Definicja

Usuwa kontrolkę edycji komórki z DataGridView.Removes the cell's editing control from the DataGridView.

public:
 virtual void DetachEditingControl();
public virtual void DetachEditingControl ();
abstract member DetachEditingControl : unit -> unit
override this.DetachEditingControl : unit -> unit
Public Overridable Sub DetachEditingControl ()

Wyjątki

Ta komórka nie jest skojarzona z DataGridViewą.This cell is not associated with a DataGridView.

lub-or- Właściwość EditingControl skojarzonego DataGridView ma wartość null.The EditingControl property of the associated DataGridView has a value of null. Dotyczy to na przykład sytuacji, gdy kontrolka nie jest w trybie edycji.This is the case, for example, when the control is not in edit mode.

Uwagi

DataGridView wywołuje tę metodę, gdy bieżąca komórka obsługuje kontrolkę Edycja i tryb edycji.The DataGridView calls this method when the current cell hosts an editing control and editing mode ends. Ta metoda usuwa EditingControl z EditingPanel, a następnie usuwa EditingPanel z kolekcji Controls DataGridView.This method removes the EditingControl from the EditingPanel, and then removes the EditingPanel from the Controls collection of the DataGridView.

Dotyczy

Zobacz też