FileDialog.HookProc(IntPtr, Int32, IntPtr, IntPtr) Metoda

Definicja

Definiuje wspólną procedurę haka okna dialogowego, która została zastąpiona w celu dodania określonej funkcjonalności do okna dialogowego plik.Defines the common dialog box hook procedure that is overridden to add specific functionality to the file dialog box.

protected:
 override IntPtr HookProc(IntPtr hWnd, int msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam);
protected override IntPtr HookProc (IntPtr hWnd, int msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam);
override this.HookProc : nativeint * int * nativeint * nativeint -> nativeint
Protected Overrides Function HookProc (hWnd As IntPtr, msg As Integer, wparam As IntPtr, lparam As IntPtr) As IntPtr

Parametry

hWnd
IntPtr

Uchwyt do okna dialogowego.The handle to the dialog box window.

msg
Int32

Komunikat odebrany przez okno dialogowe.The message received by the dialog box.

wparam
IntPtr

Dodatkowe informacje o komunikacie.Additional information about the message.

lparam
IntPtr

Dodatkowe informacje o komunikacie.Additional information about the message.

Zwraca

IntPtr

Zwraca zero, jeśli domyślna procedura okna dialogowego przetwarza komunikat; Zwraca wartość różną od zera, jeśli domyślna procedura okna dialogowego ignoruje komunikat.Returns zero if the default dialog box procedure processes the message; returns a nonzero value if the default dialog box procedure ignores the message.

Uwagi

Procedura Hook umożliwia użytkownikowi łączenie lub wstawianie innych procedur do procedury lub aplikacji na potrzeby debugowania lub ulepszania funkcjonalności.A hook procedure allows the user to connect or insert other routines into a routine or application for the purpose of debugging or enhancing functionality.

Domyślnie procedura Hook Wyśrodkowuje okno dialogowe na ekranie w odpowiedzi na komunikat WM_INITDIALOG.By default, the hook procedure centers the dialog box on the screen in response to a WM_INITDIALOG message.

Uwagi dotyczące dziedziczenia

Podczas zastępowania HookProc(IntPtr, Int32, IntPtr, IntPtr) w klasie pochodnej należy wywołać metodę klasy bazowej HookProc(IntPtr, Int32, IntPtr, IntPtr) .When overriding HookProc(IntPtr, Int32, IntPtr, IntPtr) in a derived class, be sure to call the base class's HookProc(IntPtr, Int32, IntPtr, IntPtr) method.

Dotyczy