IWin32Window Interfejs

Definicja

Udostępnia interfejs umożliwiający uwidocznienie uchwytów HWND Win32.Provides an interface to expose Win32 HWND handles.

public interface class IWin32Window
public interface IWin32Window
[System.Runtime.InteropServices.ComVisible(true)]
[System.Runtime.InteropServices.Guid("458AB8A2-A1EA-4d7b-8EBE-DEE5D3D9442C")]
[System.Runtime.InteropServices.InterfaceType(System.Runtime.InteropServices.ComInterfaceType.InterfaceIsIUnknown)]
public interface IWin32Window
type IWin32Window = interface
[<System.Runtime.InteropServices.ComVisible(true)>]
[<System.Runtime.InteropServices.Guid("458AB8A2-A1EA-4d7b-8EBE-DEE5D3D9442C")>]
[<System.Runtime.InteropServices.InterfaceType(System.Runtime.InteropServices.ComInterfaceType.InterfaceIsIUnknown)>]
type IWin32Window = interface
Public Interface IWin32Window
Pochodne
Atrybuty

Przykłady

Poniższy przykład ustawia Text Właściwość label1 na wartość Current Handle Form1 .The following example sets the Text property of label1 to the current Handle of Form1. W tym przykładzie przyjęto założenie, że istnieje Form wywołana Form1 z Label wywołaniem label1 .This example assumes that you have a Form called Form1 with a Label called label1 on it.

public:
  Form1()
  {
   InitializeComponent();
   this->label1->Text = this->Handle.ToString();
  }
public Form1()
{
  InitializeComponent();

  this.label1.Text = this.Handle.ToString();
}

Public Sub New()
  InitializeComponent()
  
  Me.label1.Text = Me.Handle.ToString()
End Sub  

Uwagi

Ten interfejs jest implementowany na obiektach, które uwidaczniają uchwyty Win32 HWND.This interface is implemented on objects that expose Win32 HWND handles. Dojście wynikowe może być używane z wywołaniami interfejsu API systemu Windows.The resultant handle can be used with Windows API calls.

Właściwości

Handle

Pobiera uchwyt do okna reprezentowanego przez realizatora.Gets the handle to the window represented by the implementer.

Dotyczy