LinkArea Struktura

Definicja

Reprezentuje obszar w kontrolce LinkLabel, który reprezentuje hiperłącze w formancie.Represents an area within a LinkLabel control that represents a hyperlink within the control.

public value class LinkArea
[System.ComponentModel.TypeConverter(typeof(System.Windows.Forms.LinkArea/LinkAreaConverter))]
[System.Serializable]
public struct LinkArea
type LinkArea = struct
Public Structure LinkArea
Dziedziczenie
LinkArea
Atrybuty

Przykłady

Poniższy przykład kodu demonstruje użycie klasy LinkLabel z zdefiniowaną wieloma sekcjami LinkArea, aby wyświetlić etykietę w formularzu.The following code example demonstrates using the LinkLabel class, with multiple LinkArea sections defined, to display a label on a form. Przykład ilustruje Ustawianie właściwości AutoSize, LinkBehavior, DisabledLinkColor, LinkColori VisitedLinkColor, aby dostosować wygląd LinkLabel.The example demonstrates setting the AutoSize, LinkBehavior, DisabledLinkColor, LinkColor, and VisitedLinkColor properties to customize the look of the LinkLabel. Pierwszy LinkArea jest określony za pomocą właściwości LinkLabel.LinkArea.The first LinkArea is specified using the LinkLabel.LinkArea property. Dodatkowe linki są dodawane do LinkLabel przy użyciu metody LinkLabel.LinkCollection.Add.Additional links are added to the LinkLabel using the LinkLabel.LinkCollection.Add method. Przykład obsługuje zdarzenie LinkClicked, uruchamiając przeglądarkę internetową dla hiperlinków i wyświetlając MessageBox dla innych linków.The example handles the LinkClicked event by starting the Web browser for hyperlinks, and displaying a MessageBox for other links.

#using <System.dll>
#using <System.Windows.Forms.dll>
#using <System.Drawing.dll>

using namespace System;
using namespace System::Drawing;
using namespace System::Windows::Forms;
public ref class Form1: public System::Windows::Forms::Form
{
private:
  System::Windows::Forms::LinkLabel^ linkLabel1;

public:
  Form1()
  {
   
   // Create the LinkLabel.
   this->linkLabel1 = gcnew System::Windows::Forms::LinkLabel;
   
   // Configure the LinkLabel's size and location. Specify that the
   // size should be automatically determined by the content.
   this->linkLabel1->Location = System::Drawing::Point( 34, 56 );
   this->linkLabel1->Size = System::Drawing::Size( 224, 16 );
   this->linkLabel1->AutoSize = true;
   
   // Configure the appearance.
   this->linkLabel1->DisabledLinkColor = System::Drawing::Color::Red;
   this->linkLabel1->VisitedLinkColor = System::Drawing::Color::Blue;
   this->linkLabel1->LinkBehavior = System::Windows::Forms::LinkBehavior::HoverUnderline;
   this->linkLabel1->LinkColor = System::Drawing::Color::Navy;
   this->linkLabel1->TabIndex = 0;
   this->linkLabel1->TabStop = true;
   
   // Add an event handler to do something when the links are clicked.
   this->linkLabel1->LinkClicked += gcnew System::Windows::Forms::LinkLabelLinkClickedEventHandler( this, &Form1::linkLabel1_LinkClicked );
   
   // Identify what the first Link is.
   this->linkLabel1->LinkArea = System::Windows::Forms::LinkArea( 0, 8 );
   
   // Identify that the first link is visited already.
   this->linkLabel1->Links[ 0 ]->Visited = true;
   
   // Set the Text property to a String*.
   this->linkLabel1->Text = "Register Online. Visit Microsoft. Visit MSN.";
   
   // Create new links using the Add method of the LinkCollection class.
   // Underline the appropriate words in the LinkLabel's Text property.
   // The words 'Register', 'Microsoft', and 'MSN' will
   // all be underlined and behave as hyperlinks.
   // First check that the Text property is long enough to accommodate
   // the desired hyperlinked areas. If it's not, don't add hyperlinks.
   if ( this->linkLabel1->Text->Length >= 45 )
   {
     this->linkLabel1->Links[ 0 ]->LinkData = "Register";
     this->linkLabel1->Links->Add( 24, 9, "www.microsoft.com" );
     this->linkLabel1->Links->Add( 42, 3, "www.msn.com" );
     this->linkLabel1->Links[ 1 ]->Enabled = false;
   }

   
   // Set up how the form should be displayed and add the controls to the form.
   this->ClientSize = System::Drawing::Size( 292, 266 );
   array<System::Windows::Forms::Control^>^temp0 = {this->linkLabel1};
   this->Controls->AddRange( temp0 );
   this->Text = "Link Label Example";
  }


private:
  void linkLabel1_LinkClicked( Object^ /*sender*/, System::Windows::Forms::LinkLabelLinkClickedEventArgs^ e )
  {
   // Determine which link was clicked within the LinkLabel.
   this->linkLabel1->Links[ linkLabel1->Links->IndexOf( e->Link ) ]->Visited = true;
   
   // Display the appropriate link based on the value of the
   // LinkData property of the Link Object*.
   String^ target = dynamic_cast<String^>(e->Link->LinkData);
   
   // If the value looks like a URL, navigate to it.
   // Otherwise, display it in a message box.
   if ( nullptr != target && target->StartsWith( "www" ) )
   {
     System::Diagnostics::Process::Start( target );
   }
   else
   {
     MessageBox::Show( "Item clicked: {0}", target );
   }
  }
};

[STAThread]
int main()
{
  Application::Run( gcnew Form1 );
}
using System;
using System.Drawing;
using System.Windows.Forms;

public class Form1 : System.Windows.Forms.Form
{
  private System.Windows.Forms.LinkLabel linkLabel1;
  
  [STAThread]
  static void Main() 
  {
    Application.Run(new Form1());
  }

  public Form1()
  {
    // Create the LinkLabel.
    this.linkLabel1 = new System.Windows.Forms.LinkLabel();

    // Configure the LinkLabel's size and location. Specify that the
    // size should be automatically determined by the content.
    this.linkLabel1.Location = new System.Drawing.Point(34, 56);
    this.linkLabel1.Size = new System.Drawing.Size(224, 16);
    this.linkLabel1.AutoSize = true;

    // Configure the appearance. 
    // Set the DisabledLinkColor so that a disabled link will show up against the form's background.
    this.linkLabel1.DisabledLinkColor = System.Drawing.Color.Red;
    this.linkLabel1.VisitedLinkColor = System.Drawing.Color.Blue;
    this.linkLabel1.LinkBehavior = System.Windows.Forms.LinkBehavior.HoverUnderline;
    this.linkLabel1.LinkColor = System.Drawing.Color.Navy;
    
    this.linkLabel1.TabIndex = 0;
    this.linkLabel1.TabStop = true;

    // Add an event handler to do something when the links are clicked.
    this.linkLabel1.LinkClicked += new System.Windows.Forms.LinkLabelLinkClickedEventHandler(this.linkLabel1_LinkClicked);

    // Identify what the first Link is.
    this.linkLabel1.LinkArea = new System.Windows.Forms.LinkArea(0, 8);

    // Identify that the first link is visited already.
    this.linkLabel1.Links[0].Visited = true;
    
    // Set the Text property to a string.
    this.linkLabel1.Text = "Register Online. Visit Microsoft. Visit MSN.";

    // Create new links using the Add method of the LinkCollection class.
    // Underline the appropriate words in the LinkLabel's Text property.
    // The words 'Register', 'Microsoft', and 'MSN' will 
    // all be underlined and behave as hyperlinks.

    // First check that the Text property is long enough to accommodate
    // the desired hyperlinked areas. If it's not, don't add hyperlinks.
    if(this.linkLabel1.Text.Length >= 45)
    {
      this.linkLabel1.Links[0].LinkData = "Register";
      this.linkLabel1.Links.Add(24, 9, "www.microsoft.com");
      this.linkLabel1.Links.Add(42, 3, "www.msn.com");
    // The second link is disabled and will appear as red.
      this.linkLabel1.Links[1].Enabled = false;
    }
    
    // Set up how the form should be displayed and add the controls to the form.
    this.ClientSize = new System.Drawing.Size(292, 266);
    this.Controls.AddRange(new System.Windows.Forms.Control[] {this.linkLabel1});
    this.Text = "Link Label Example";
  }

  private void linkLabel1_LinkClicked(object sender, System.Windows.Forms.LinkLabelLinkClickedEventArgs e)
  {
    // Determine which link was clicked within the LinkLabel.
    this.linkLabel1.Links[linkLabel1.Links.IndexOf(e.Link)].Visited = true;

    // Display the appropriate link based on the value of the 
    // LinkData property of the Link object.
    string target = e.Link.LinkData as string;

    // If the value looks like a URL, navigate to it.
    // Otherwise, display it in a message box.
    if(null != target && target.StartsWith("www"))
    {
      System.Diagnostics.Process.Start(target);
    }
    else
    {  
      MessageBox.Show("Item clicked: " + target);
    }
  }
}
Imports System.Drawing
Imports System.Windows.Forms

Public NotInheritable Class Form1
  Inherits System.Windows.Forms.Form

  Friend WithEvents LinkLabel1 As System.Windows.Forms.LinkLabel

  <System.STAThread()> _
  Public Shared Sub Main()
    System.Windows.Forms.Application.Run(New Form1)
  End Sub

  Public Sub New()
    MyBase.New()


    Me.LinkLabel1 = New System.Windows.Forms.LinkLabel

    ' Configure the LinkLabel's size and location. Specify that the
    ' size should be automatically determined by the content.
    Me.linkLabel1.Location = New System.Drawing.Point(34, 56) 
    Me.linkLabel1.Size = New System.Drawing.Size(224, 16) 
    Me.linkLabel1.AutoSize = True 

    ' Configure the appearance.
    ' Set the DisabledLinkColor so that a disabled link will show up against the form's background.
    Me.linkLabel1.DisabledLinkColor = System.Drawing.Color.Red 
    Me.linkLabel1.VisitedLinkColor = System.Drawing.Color.Blue 
    Me.linkLabel1.LinkBehavior = System.Windows.Forms.LinkBehavior.HoverUnderline 
    Me.linkLabel1.LinkColor = System.Drawing.Color.Navy 
    
    Me.linkLabel1.TabIndex = 0 
    Me.linkLabel1.TabStop = True 
    
    ' Identify what the first Link is.
    Me.linkLabel1.LinkArea = New System.Windows.Forms.LinkArea(0, 8)

    ' Identify that the first link is visited already.
    Me.linkLabel1.Links(0).Visited = true
    
    ' Set the Text property to a string.
    Me.linkLabel1.Text = "Register Online. Visit Microsoft. Visit MSN."

    ' Create new links using the Add method of the LinkCollection class.
    ' Underline the appropriate words in the LinkLabel's Text property.
    ' The words 'Register', 'Microsoft', and 'MSN' will 
    ' all be underlined and behave as hyperlinks.

    ' First check that the Text property is long enough to accommodate
    ' the desired hyperlinked areas. If it's not, don't add hyperlinks.
    If Me.LinkLabel1.Text.Length >= 45 Then
      Me.LinkLabel1.Links(0).LinkData = "Register"
      Me.LinkLabel1.Links.Add(24, 9, "www.microsoft.com")
      Me.LinkLabel1.Links.Add(42, 3, "www.msn.com")
      ' The second link is disabled and will appear as red.
      Me.linkLabel1.Links(1).Enabled = False
    End If

    ' Set up how the form should be displayed and adds the controls to the form.
    Me.ClientSize = New System.Drawing.Size(292, 266)
    Me.Controls.AddRange(New System.Windows.Forms.Control() {Me.LinkLabel1})
    Me.Text = "Link Label Example"
  End Sub

  Private Sub linkLabel1_LinkClicked(ByVal sender As Object, _
        ByVal e As System.Windows.Forms.LinkLabelLinkClickedEventArgs) Handles LinkLabel1.LinkClicked

    ' Determine which link was clicked within the LinkLabel.
    Me.LinkLabel1.Links(LinkLabel1.Links.IndexOf(e.Link)).Visited = True

    ' Displays the appropriate link based on the value of the LinkData property of the Link object.
    Dim target As String = CType(e.Link.LinkData, String)

    ' If the value looks like a URL, navigate to it.
    ' Otherwise, display it in a message box.
    If (target IsNot Nothing) AndAlso (target.StartsWith("www")) Then
      System.Diagnostics.Process.Start(target)
    Else
      MessageBox.Show(("Item clicked: " + target))
    End If

  End Sub

End Class

Uwagi

Istnieją dwa sposoby dodawania hiperłącza do tekstu kontrolki LinkLabel.There are two ways to add a hyperlink to the text of a LinkLabel control. Aby dodać wiele hiperlinków do tekstu kontrolki, można uzyskać dostęp do metody Add klasy LinkLabel.LinkCollection za pomocą właściwości Links LinkLabel.You can access the Add method of the LinkLabel.LinkCollection class through the Links property of the LinkLabel to add multiple hyperlinks to the control's text. Jeśli wystarczy dodać jedno hiperłącze do tekstu kontrolki, można użyć właściwości LinkArea LinkLabel.If you only need to add a single hyperlink to the text of the control, you can use the LinkArea property of the LinkLabel. Ta właściwość akceptuje LinkArea, która definiuje lokalizację hiperłącza w tekście kontrolki.This property accepts a LinkArea that defines the location of the hyperlink within the control's text. Gdy hiperłącze jest określone przy użyciu właściwości LinkArea, obszar łącza jest następnie dodawany do LinkLabel.LinkCollection w taki sam sposób, jak dodanie łącza przy użyciu metody Add LinkLabel.LinkCollection.When a hyperlink is specified using the LinkArea property, the link area is then added to the LinkLabel.LinkCollection in the same manner as adding the link using the Add method of the LinkLabel.LinkCollection.

Właściwość Length określa liczbę znaków w tekście LinkLabel do uwzględnienia w obszarze linku.The Length property specifies the number of characters within the text of the LinkLabel to include in the link area. Właściwość Start określa pierwszy znak w tekście formantu do uwzględnienia w hiperłączu.The Start property specifies the first character in the control text to include in the hyperlink. Aby określić, czy określony LinkArea jest pusty, można użyć właściwości IsEmpty zamiast sprawdzenia wartości Start i Length właściwości.If you want to determine whether a specific LinkArea is empty, you can use the IsEmpty property instead of checking the values of the Start and Length properties.

Konstruktory

LinkArea(Int32, Int32)

Inicjuje nowe wystąpienie klasy LinkArea klasy.Initializes a new instance of the LinkArea class.

Właściwości

IsEmpty

Pobiera wartość wskazującą, czy LinkArea jest pusta.Gets a value indicating whether the LinkArea is empty.

Length

Pobiera lub ustawia liczbę znaków w obszarze linku.Gets or sets the number of characters in the link area.

Start

Pobiera lub ustawia lokalizację początkową obszaru linku w tekście LinkLabel.Gets or sets the starting location of the link area within the text of the LinkLabel.

Metody

Equals(Object)

Określa, czy ta LinkArea jest równa podanemu obiektowi.Determines whether this LinkArea is equal to the specified object.

GetHashCode()

Zwraca kod skrótu dla tego wystąpienia.Returns the hash code for this instance.

ToString()

Zwraca w pełni kwalifikowaną nazwę typu tego wystąpienia.Returns the fully qualified type name of this instance.

Operatory

Equality(LinkArea, LinkArea)

Zwraca wartość wskazującą, czy dwa wystąpienia klasy LinkArea są równe.Returns a value indicating whether two instances of the LinkArea class are equal.

Inequality(LinkArea, LinkArea)

Zwraca wartość wskazującą, czy dwa wystąpienia klasy LinkArea nie są równe.Returns a value indicating whether two instances of the LinkArea class are not equal.

Dotyczy

Zobacz też