ListBox.SelectedObjectCollection.IList.Clear Metoda

Definicja

Aby uzyskać opis tego elementu członkowskiego, zobacz Clear().For a description of this member, see Clear().

 virtual void System.Collections.IList.Clear() = System::Collections::IList::Clear;
void IList.Clear ();
Sub Clear () Implements IList.Clear

Implementuje

Uwagi

Ten element jest jawną implementacją członków.This member is an explicit interface member implementation. Można go używać tylko wtedy, gdy wystąpienie ListBox.SelectedObjectCollection jest rzutowane na interfejs IList.It can be used only when the ListBox.SelectedObjectCollection instance is cast to an IList interface.

Dotyczy