ListControl.OnFormatInfoChanged(EventArgs) Metoda

Definicja

Podnosi zdarzenie FormatInfoChanged.Raises the FormatInfoChanged event.

protected:
 virtual void OnFormatInfoChanged(EventArgs ^ e);
protected virtual void OnFormatInfoChanged (EventArgs e);
abstract member OnFormatInfoChanged : EventArgs -> unit
override this.OnFormatInfoChanged : EventArgs -> unit
Protected Overridable Sub OnFormatInfoChanged (e As EventArgs)

Parametry

e
EventArgs

An EventArgs that contains the event data.An EventArgs that contains the event data.

Uwagi

Podnoszenie zdarzenia wywołuje program obsługi zdarzeń przez delegata.Raising an event invokes the event handler through a delegate. For more information, see Handling and Raising Events.For more information, see Handling and Raising Events.

Metoda OnFormatInfoChanged umożliwia także klasom pochodnym obsłużenia zdarzenia bez dołączania delegata.The OnFormatInfoChanged method also allows derived classes to handle the event without attaching a delegate. This is the preferred technique for handling the event in a derived class.This is the preferred technique for handling the event in a derived class.

Uwagi dotyczące dziedziczenia

Podczas zastępowania OnFormatInfoChanged(EventArgs) w klasie pochodnej należy wywołać metodę OnFormatInfoChanged(EventArgs) klasy bazowej, tak aby zarejestrowane Delegaty otrzymywały zdarzenie.When overriding OnFormatInfoChanged(EventArgs) in a derived class, be sure to call the base class's OnFormatInfoChanged(EventArgs) method so that registered delegates receive the event.

Dotyczy