ListView.AutoArrange Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia czy ikony są automatycznie zachowywane.Gets or sets whether icons are automatically kept arranged.

public:
 property bool AutoArrange { bool get(); void set(bool value); };
public bool AutoArrange { get; set; }
member this.AutoArrange : bool with get, set
Public Property AutoArrange As Boolean

Wartość właściwości

Boolean

true Jeśli ikony są automatycznie zachowywane i przyciągane do siatki; w przeciwnym razie false .true if icons are automatically kept arranged and snapped to the grid; otherwise, false. Wartość domyślna to true.The default is true.

Uwagi

AutoArrangeWłaściwość porządkuje tylko elementy w ListView kontrolce, gdy View Właściwość jest ustawiona na LargeIcon lub SmallIcon .The AutoArrange property only arranges items in the ListView control when the View property is set to LargeIcon or SmallIcon. Aby zmienić wyrównanie elementów w ListView kontrolce, użyj Alignment właściwości.To change the alignment of items in the ListView control, use the Alignment property. Możesz użyć, AutoArrange Aby upewnić się, że wszystkie elementy w ListView formancie są automatycznie rozmieszczane, aby uniknąć nakładania się w czasie wykonywania.You can use AutoArrange to ensure that all items in your ListView control are automatically arranged to avoid overlapping at run time.

Dotyczy

Zobacz też