ListViewItem.BeginEdit Metoda

Definicja

Umieszcza tekst elementu w trybie edycji.Places the item text into edit mode.

public:
 void BeginEdit();
public void BeginEdit ();
member this.BeginEdit : unit -> unit
Public Sub BeginEdit ()

Wyjątki

Właściwość LabelEdit skojarzonego ListView nie ma ustawionej wartości true.The LabelEdit property of the associated ListView is not set to true.

Uwagi

Ta właściwość obowiązuje tylko wtedy, gdy właściwość LabelEdit kontrolki ListView, która zawiera element, jest ustawiona na true.This property is effective only if the LabelEdit property of the ListView control that contains the item is set to true. Tej metody można użyć w czasie wykonywania, aby wymusić wyświetlanie tekstu elementu w trybie edycji.You can use this method at run time to force the item's text to display in edit mode. Na przykład, jeśli sprawdzasz poprawność tekstu elementu edytowanego przez użytkownika i walidacja elementu nie powiedzie się, możesz wybrać element w kontrolce ListView i wywołać metodę BeginEdit, aby wymusić użytkownikowi zmianę tekstu, którego weryfikacja nie powiodła się.For example, if you are validating the item text edited by the user, and an item fails validation, you could select the item in the ListView control and call the BeginEdit method to force the user to change the text that failed validation.

Dotyczy